Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for utøvelsen av pengepolitikken, bl.a. rentesettingen. Norges Bank reduserte styringsrenten én gang i 2001, med 0,5 prosentpoeng den 12. desember, til 6,5 prosent. Bakgrunnen for rentenedsettelsen var tegn til klart svakere utvikling i internasjonal økonomi, lavere oljepris og økt usikkerhet etter terrorhandlingene i USA 11. september i fjor. Rentereduksjonen fra desember 2001 ble reversert på hovedstyremøtet 3. juli i år, da styringsrenten ble hevet med 0,5 prosentpoeng, til 7 prosent. Norges Bank begrunnet rentehevingen i stor grad med resultatene fra årets lønnsoppgjør. Banken anslo også at lønnsveksten de neste årene blir høy. Banken uttrykte samtidig at den med uendret rente framover anså det som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent enn at den blir lavere. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 7 prosent på bankens rentemøte 18. september. Banken endret samtidig sin vurdering av risikobildet framover, og uttrykte at det med uendret rente slik Norges Bank nå så det, var like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere. Tremåneders pengemarkedsrente var 20. september rundt 7,0 prosent og tiårs statsobligasjonsrente om lag 6,0 prosent. Ved inngangen av året var rentene henholdsvis 6,4 og 6,3 prosent.

I Nasjonalbudsjettet 2003 er det beregningsteknisk lagt til grunn at de korte rentene utvikler seg i samsvar med de implisitte terminrentene beregnet på grunnlag av avkastningskurven i penge- og obligasjonsmarkedene.