Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskrevende brukere i kommunene

Innenfor Kommunal- og regionaldepartementets budsjett er det satt av midler til kommuner med store utgifter knyttet til ressurskrevende brukere av kommunale tjenester. Med ressurskrevende bruker menes her en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse-, pleie- og omsorgsstiltak fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, eldre med fysisk og/eller mental svikt og psykiatriske pasienter. Kun brukere som krever en ressursinnsats på mer enn 700 000 kroner i 2003 er medregnet.

• Innenfor det ordinære skjønnstilskuddet for 2003 har fylkesmennene fordelt 635,1 millioner kroner til kommuner med ressurskrevende brukere. Det er 86 millioner kroner mer enn i 2002, og utgjør 35 prosent av den fordelte skjønnsrammen. Fra 2002 til 2003 har antall kommuner som får slik kompensasjon økt fra 317 til 329.

• Stortinget ba i forbindelse med kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2003 om å få etablert en statlig toppfinansiering for ressurskrevende brukere. Saken har vært utredet av en interdepartemental arbeidsgruppe og arbeidsgruppens rapport vil bli sendt på bred høring senere i høst. Regjeringen legger opp til at en ny finansieringsordning blir iverksatt fra 2004.