Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksvegferjer

I forslaget til budsjett for 2003 er det foreslått 1 091,3 millioner kroner som tilskudd til drift av riksvegferjer. Dette er om lag det samme som for 2002.

I forslaget blir det vist til at det neste år vil bli levert en ny katamaranferje av typen ”FerryCat” til riksvegsambandet Stavanger – Tau. Dette er den første ferjen av sitt slag og det forventes å gi effektiviseringsvirkninger som kan komme brukerne av vegnettet til gode.

Samferdselsdepartementet legger opp til at det i løpet av 2003 lyses ut flere riksvegferjesamband på anbud, og at anbud i løpet av noen år vil utgjøre en betydelig del av avtaleformen i riksvegferjedriften.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om vegformål