Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus

I forbindelse med budsjettet legger regjeringen frem en handlingsplan mot rusmiddelproblemer. Planen redegjør for regjeringens mål og strategier på området, og for sentrale innsatsområder. Planen er samordnet med forslaget om tiltaksplan mot fattigdom. I tilknytning til planen foreslår regjeringen blant annet økt satsing på legemiddelassistert rehabilitering og lavterskel helsetilbud, bedret forebyggingsarbeid og kunnskapsproduksjon. Handlingsplanen har en økonomisk ramme på 65,5 millioner kroner. I høst vil Sosialdepartementet legge frem forslag om statlig overtakelse av øvrige fylkeskommunale institusjoner som yter spesialiserte helsetjenester.

I tiltaksplan mot fattigdom foreslås det også en økning på 40,5 millioner kroner til bedre behandlings- og omsorgstiltak for rusmiddelmisbrukere og tiltak for sosial inkludering.