Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Sametinget vil i følge budsjettforslaget forvalte 212 millioner kroner til samiske formål i 2003, en økning på omlag 12 millioner kroner fra 2002. Sametingets første hele driftsår var 1990, og da hadde Sametinget et budsjett på 31,7 millioner kroner. Utviklingen er i tråd med myndighetenes målsetting om at Sametinget skal ha større innflytelse og myndighet i saker som er av spesiell interesse for den samiske befolkningen.

Tidligere har Sametinget blant annet fått ansvaret for å fordele tilskudd til samiske organisasjoner, til kultur- og nærings- og språklige formål, og fått overført ansvaret for en rekke oppgaver fra fagdepartementene av særskilt betydning for samisk kultur. Etter at sameloven ble vedtatt, har det vært en forutsetning at Sametinget skal ha en vesentlig grad av selvråderett og innflytelse i disse spørsmålene.

Sametinget disponerer bevilgninger fra mange departementer. Sametinget fordeler bevilgningene i sitt plenumsmøte i november, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Med de føringer som er lagt i Stortingets budsjettvedtak, fordeler Sametinget bevilgningene etter egne prioriteringer.

Sametinget informerer om egen virksomhet på nettsiden http://www.samediggi.no