Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjømanns- og fiskerfradraget

Den maksimale grensen for sjømanns- og fiskerfradraget foreslås økt fra 70 000 kroner til 80 000 kroner i 2003. Fradraget gis i alminnelig inntekt med inntil 30 prosent av inntekt opptjent som sjømann eller fisker. Enkelte vilkår må være oppfylt for at man skal ha krav på fradraget. For eksempel må man ha arbeidet minst 130 dager i inntektsåret om bord på et fartøy som sjømann eller fisker. Isolert sett gir endringen en skattelette på inntil 2 800 kroner.

Se nærmere omtale i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 2.2.7, og Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 kapittel 2.3.