Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteutvalget

Regjeringen satte i kgl.res. den 11. januar 2002 ned et utvalg, ledet av Arne Skauge, som skal vurdere endringer i inntekts- og formueskatten og mål og prinsipper for skatte- og avgiftssystemet. Utvalget skal særlig se på mulighetene for å redusere forskjellen mellom den høyeste marginalskatten på arbeidsinntekter og kapitalinntekter, og på muligheten for å fjerne dagens delingsmodell. Utvalget er bedt om å legge vekt på det internasjonale perspektivet, og skal bl.a. vurdere om dagens skatteregler er godt nok tilpasset at skattegrunnlagene er blitt mer mobile over landegrensene. Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av 2002. Minst ett av alternativene i utvalgets innstilling skal være provenynøytralt, og ett skal inneholde en samlet skattelettelse på 8-10 mrd. kroner. Finansdepartementet har også oppnevnt en referansegruppe med representanter fra et bredt utvalg av arbeidstaker- og næringslivsorganisasjoner, som utvalget skal drøfte sine forslag med.

Se nærmere omtale Mandat og St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 1.3.