Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogavgiftsordningen

Skogeiere er hvert år pålagt å avsette minimum 5 prosent og maksimalt 25 prosent av virkets bruttoverdi til skogavgiftskonto og får fradrag for avsetningen ved beregning av skattemessig overskudd. Ved uttak fra skogavgiftskontoen til investeringer i skogkultur og skogbilveier inntektsføres kun en andel av uttaket. Andelen varierer mellom 65 og 95 prosent avhengig av investeringens størrelse. Regjeringen foreslår å innføre en flat inntektsføringssats på 40 prosent når skogavgiften anvendes til skogkultur mv., men fjerne skattefordelen ved anvendelse av skogavgiftsmidler til nye skogbilveier. Omleggingen bidrar til en forenkling av regelverket samtidig som en sikrer likebehandling av alle skogeiere uavhengig av investeringsnivået. Forslaget anslås å gi en skattelette for skogeiere i 2003 på 9 millioner kroner.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 2.2.8.