Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Småbåtregisteret

Regjeringen legger fram et lovforslag om å avvikle registreringsplikten i småbåtregisteret fra 1. januar 2003, slik det ble varslet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002. Regjeringens forslag innebærer at registrering i småbåtregisteret skal være frivillig for småbåteiere. Bakgrunnen for lovforslaget er at Regjeringen ikke vurderer behovet for en obligatorisk registrering på dette området som stort nok til å rettferdiggjøre en offentlig, straffesanksjonert meldeplikt. Dagens gebyr på 300 kroner for registrering i småbåtregisteret foreslås opprettholdt under den frivillige registreringsordningen. Regjeringen foreslår at forvaltningen av registeret inntil videre opprettholdes i Toll- og avgiftsetaten. Det arbeides videre med sikte på å konkurranseutsette en fremtidig, frivillig registerforvaltning. Se nærmere omtale i Ot. prp. nr. 1 (2002-2003) kap. 12