Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stamvegnettet

Regjeringen går i forslag til statsbudsjett for 2003 inn for at dagens stamvegnett utvides med ytterligere 1143 kilometer, til 8 597 kilometer. Stamvegenettet er avgrenset til å omfatte de viktigste vegrutene. Dette nettet er spesielt viktig for næringslivet og for person- og godstransport over lange avstander.

Riksvegene i Norge er delt inn i stamveger og ”øvrige riksveger”. Stamvegene blir vurdert og bygget ut uavhengig av fylkesgrenser, og med sterkere prioritering og samordning fra sentrale myndigheter, enn det som er tilfelle for ”øvrige riksveger”.

Det foreslås bevilget 1 960 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om stamvegnettet

Pressemelding om veg