Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond ble opprettet ved lov 22. juni 1990 og har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Samtidig dekkes det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet av en årlig overføring fra Petroleumsfondet etter vedtak i Stortinget.

Petroleumsfondets midler er i sin helhet investert i utlandet. Om lag 40 prosent av fondet er investert i aksjer, mens om lag 60 prosent er investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Investeringene i obligasjoner er fordelt med 55 prosent i Europa, 35 prosent i Nord-Amerika og 10 prosent i Asia og Oceania. Investeringene i aksjer foreslås i Nasjonalbudsjettet 2003 fordelt med 50 prosent Europa og 50 prosent Amerika og Asia/Oceania samlet.

Petroleumsfondet utgjorde 605,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2002. Ved utgangen av 2002 anslås fondet å øke til 666 milliarder kroner og ved utgangen av 2003 til 846 milliarder kroner. Gjennomsnittlig, årlig realavkastning fra inngangen av 1998 og fram til utgangen av første halvår 2002 var på 2,6 prosent. Petroleumsfondet hadde i første halvår 2002 en nominell avkastning på –2,3 prosent, målt i utenlandsk valuta i samsvar med valutasammensetningen til fondets referanseportefølje. Målt i norske kroner var avkastningen –13,0 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen styrket seg i verdi i forhold til fondets valutakurv i løpet av perioden. En styrking av kronekursen påvirker imidlertid ikke den internasjonale kjøpekraften til fondet.

I første halvår 2002 ga forvaltningen av Petroleumsfondets ordinære portefølje (ekskl. Miljøfondet) en avkastning som var 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning. Fra 1998 og fram til utgangen av første halvår 2002 har den årlige meravkastningen vært på 0,4 prosentpoeng.

Se omtale i kapittel 3.5.1 i Nasjonalbudsjettet 2003 og internett-sidene til Norges Bank og Finansdepartementet for nærmere omtale av Petroleumsfondet.