Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Støyreduserende tiltak

I budsjettforslaget for Statens vegvesen er det lagt opp til at det neste år skal brukes i alt 330 millioner kroner til særskilte miljø- og servicetiltak. Beløpet er fordelt med en bevilgning på 240 millioner kroner over statsbudsjettet og om lag 90 millioner kroner i bompengemidler.

Størstedelen av de samlede midlene vil gå til å gjennomføre støybegrensende tiltak, for å oppfylle de nye støykravene som er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven.

I Nasjonal transportplan for perioden 2002 – 2011 er det lagt opp til å bruke over en milliard kroner til støyskjerming fram til 1. januar 2005.

For mer informasjon se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Se pressemelding om veg og om miljøtiltak