Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svangerskapspenger

Regjeringen foreslår at selvstendig næringsdrivende kvinner skal omfattes av svangerskapspengeordningen med virkning fra 1. juli 2003. En kvinne har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift må slutte i arbeidet fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften. Dagens bestemmelser i lov eller forskrift retter seg i hovedsak mot arbeidstakere. Slik gjeldende ordning er utformet, faller derfor selvstendig næringsdrivende i de fleste tilfeller utenfor. Konsekvensen av dette kan bli at fosteret får et dårligere vern når mor er selvstendig næringsdrivende enn når hun er arbeidstaker. Selvstendig næringsdrivende kvinner er enten hensatt til sykmelding, til å ta ut ordinær fødselspermisjon før tiden, eller til selv å bære det økonomiske tapet ved ikke å kunne fortsette sitt ordinære arbeid. Dersom kvinnen må ta ut fødselspermisjon før tiden, vil stønadsperioden etter fødselen bli kortere. Dersom hun må bære det økonomiske tapet selv, er det kvinnepolitisk svært uheldig og fører til at økonomi og livssituasjon blir bestemmende for fosterets ve og vel.

Barne- og familiedepartementet vil fremme en odelstingsproposisjon der det blant annet skal avklares hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen av om det foreligger rett til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende og hvilken rolle lege eller jordmor skal ha i forhold til trygdeetaten.

Pressemelding om svangerskapspenger

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kap 2530 Fødselspenger