Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusene

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2 milliarder kroner mer til drift av sykehusene nest år sammenlignet med saldert budsjett for 2002. I forhold til vedtatt budsjett for i år, inkludert tilleggsbevilgninger, gir forslaget omtrent en uendret ramme for drift av sykehusene. Aktiviteten i sykehusene forventes å øke med hele 6 prosent fra 2000 til 2002. Budsjettforslaget legger til rette for at sykehusene skal kunne videreføre dette høye aktivitetsnivået også neste år. Det foreslås bevilget totalt 52,5 milliarder kroner til de regionale helseforetakene i 2003. Refusjonssatsen for den innsatsstyrte finansieringen (ISF) foreslås økt fra 55 til 60 prosent.

Fra 2003 innføres et nytt samlet system for styring og finansiering av investeringer i foretakene.

Det nye systemet legger til rette for at de regionale helseforetakene får et større helhetlig ansvar for investeringsvirksomheten, noe som forventes å gi en effektiv ressursbruk.