Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykepenger

Regjeringen Bondevik II har tiltrådt intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som Stoltenberg-regjeringen inngikk 3. oktober 2001. Intensjonsavtalen skal bidra til å redusere sykefraværet og bruken av uførepensjon samt ta bedre i bruk eldre arbeidstakers ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet. Intensjonsavtalen har tre operasjonelle mål på nasjonalt nivå

1) redusere sykefraværet med 20 prosent innen 31.12.2005

2) tilsette flere personer med redusert funksjonsevne

3) øke den reelle pensjoneringsalder

Regjeringen har fulgt opp forpliktelsene som ligger i avtalen og som omfatter følgende:

  • Det er opprettet trygdeetatens arbeidslivssenter og kontaktpersonordning for IA-virksomheter i alle fylker med vel 300 ansatte. Arbeidslivssentrene skal gi råd og veiledning i arbeidet med sykefravær og bedriftsintern attføring på system- og individnivå. Virksomheter som undertegner samarbeidsavtale med trygdeetaten får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret som skal sørge for at trygdeetatens virkemidler utløses raskt og effektivt. Trygdeetaten er i 2002 styrket med 210,4 milloner kroner til personell, kompetanseutvikling, IT-systemer og informasjonstiltak.
  • Det er innført en ordning med tilretteleggingstilskudd. Tilrettelegginstilskuddet skal kompensere for virksomhetens merutgifter/merinnsats i forbindelse med konkrete bedriftsinterne tilrettelegginstiltak. Det er bevilget vel 100 millioner kroner til dette tiltaket.
  • Bevilgning til kjøp av helsetjenester ble økt med 30 millioner kroner i 2002 og i 2003 foreslås bevilget 123 millioner kroner. Ordningen er utvidet til utredning og behandling ved flere diagnoser.
  • Fra 1.4.02 dekker folketrygden utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert fravær. Merutgifter til dette er anslått til 170 millioner kroner på årsbasis.
  • Folketrygdloven er blitt endret slik at både arbeidstakeren og legen plikter å gi opplysninger til arbeidsgiveren mht funksjonsevne. Ny sykmeldingsattest med funksjonsvurdering er tatt i bruk 1. mai d. å.
  • Honorar til bedriftshelsetjenesten. Fra 1.7.2002 kan bedriftshelsetjenesten få honorar for arbeid med oppfølging og tilrettelegging i IA-virksomheter. I 2002 ble det bevilget 20 millioner kroner til dette formål.
  • Arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år er redusert med 4 prosentpoeng fra 1.7.02. Helårsvirkning av forslaget utgjør om lag 720 millioner kroner.

Samlet bidrar regjeringen med mer enn 1,2 milliard kroner til tiltak som skal fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Per 5. september 02 hadde 935 virksomheter inngått avtale. Dette omfatter 277.000 arbeidstakere. Regjeringen forventer at langt flere statlige, kommunale og private virksomheter inngår avtaler og at de virksomheter som har inngått avtalen følger opp avtalens intensjoner og mål.