Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis som antall personer og antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraft-undersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller liknende, er også definert som sysselsatte. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon mv. Både i 2000 og i 2001 falt antall utførte timeverk med om lag 1 prosent mens antall sysselsatte personer økte med ½ prosent pr. år. Nedgangen i utførte timeverk må blant annet ses i sammenheng med økt tariffestet ferie og økt sykefravær.

Sysselsettingen var i 1. halvår i år 10 000 personer høyere enn samme periode i fjor ifølge det kvartalsvise nasjonalregnekapet. Sesongjustert har sysselsettingen vært relativt stabil hittil i år etter en oppgang mot slutten av fjoråret. I offentlig tjenesteyting har sysselsettingen fortsatt å øke hittil i år og lå i første halvår i år 13 000 personer over tilsvarende periode i fjor. I privat tjenesteyting ligger sysselsettingsveksten så langt i år vært svakere etter flere år med sterk vekst. Det gjenspeiler den svake utviklingen innenfor IT, reiseliv og transport. I industrien har sysselsettingen vært stabil i første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor. Det anslås at sysselsettingen vil øke med om lag ½ prosent årlig både i år og neste år, svarende til 10-12 000 personer. Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2.6.