Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll ved eksport av fisk

Norge er blant annet gjennom EØS-avtalen gitt tollpreferanser ved eksport av norsk fisk til EU. Gunstigere tollbehandling forutsetter at eksportøren utsteder opprinnelsesbevis i forbindelse med eksporten. Opprinnelsesbevis kan bare utstedes for produkter som oppfyller opprinnelsesreglene i avtalene mellom EU og Norge. Et av de mest sentrale vilkårene for utstedelse av opprinnelsesbevis etter EØS-avtalen er at fisken må være fanget av norske fartøy. Når importlandet ber om det, skal tollmyndighetene i eksportlandet kontrollere om eksportørenes opprinnelsesbevis er korrekte.

I 1999 anmodet Danmark norske tollmyndigheter om å gjennomføre kontroll av opprinnelsesbevis utstedt av tre fiskeeksportører i Finnmark. Resultatene viste at nær 5 millioner danske kroner var unndratt i toll. Disse resultatene gjorde danske myndigheter og EU sterkt bekymret for mulig misbruk av opprinnelsesbevis hos norske fiskeeksportører generelt ved at fisk fanget av russiske fartøyer selges til EU som ”norsk”.

Med utgangspunkt i EØS-avtalen har Danmark og EU bedt norske tollmyndigheter om å kontrollere opprinnelsesbevis utstedt av norske eksportører av hvitfisk over en treårs periode. Kontrollen gjaldt 19 eksportører, hvorav 4 står for 97 prosent av de feilutstedelsene som er avdekket. Dette viser at mange fiskeeksportører har klart å følge regelverket. Tollvesenet trapper opp kontrollvirksomheten overfor denne bransjen.

Regjeringen følger saken nøye og legger vekt på å ha en god dialog med EU, både i forhold til håndteringene av de aktuelle sakene, men også i forhold til målsettingen om å trygge et godt klima for handel med fisk mellom Norge og EU fremover.