Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uførepensjon – Flere i arbeid og færre på trygd

Det er et hovedsatsingsområde for Regjeringen å få flere med redusert arbeidsevne i arbeid, og hindre utstøtning og tidlig avgang fra arbeidslivet.

For å nå dette målet har Regjeringen

  • Tiltrådt Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv som partene i arbeidslivet og myndigheten har inngått 3. oktober 2001
  • Videreført prosjektet ”Tilbake til arbeid (Reaktivisering av uførepensjonister)” og knyttet det opp til intensjonsavtalen
  • Fremmet forslag om en betydelig omlegging av uførepensjonsordningen, blant annet innføring av en tidsbegrenset uførestønad