Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst er en indikator for veksten i statsbudsjettets utgifter fra et år til det neste. Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomheten, renter og dagpenger til arbeidsledige utenfor. For å gjøre utgiftene fra et år til det neste sammenlignbare justeres det i tillegg for enkelte ekstraordinære endringer og regnskapsmessige forhold.

Budsjettforslaget for 2003 innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag ½ prosent i forhold til anslag på regnskap for 2002, tilsvarende knapt 3 milliarder kroner. Dette er det laveste siden 1995. Målt i forhold til saldert budsjett for 2002 anslås den reelle utgiftsveksten til om lag 2 prosent. Sees 2002 og 2003 under ett, kan den reelle, underliggende utgiftsveksten anslås til 1½ prosent pr. år, det vil si noe lavere enn veksten i verdiskapingen i Fastlands-Norge.