Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning mot fattigdom

I Regjeringens handlingsplan slås det fast at utdanning er et av de viktigste våpen mot fattigdom. Manglende utdanning er blant de sentrale årsakene til svak næringsutvikling og til at fattige ikke får fremmet sine rettigheter og bedret sin sosiale situasjon. Utdanning er også nødvendig for å fremme demokrati og menneskerettigheter. Satsingen på utdanning vil økes med 200 millioner kroner. To tredjedeler av analfabetene og 60 prosent av de som ikke får skolegang er jenter /kvinner. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted betraktes utdanning av jenter/kvinner som den mest effektive investering i fattige land. Utdanning reduserer mødre- og barnedødeligheten og bidrar til færre barnefødsler. Det fører til bedre helse blant fattige, noe som igjen har stor betydning for økonomisk utvikling. I tillegg styrker utdanning kvinners stilling. Om lag 9 prosent av den norske bistanden går til utdanningsformål. Inneværende stortingsperiode er målet 15 prosent.