Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter, lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet er speilbildet av driftsregnskapet, og gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2001 var Norges overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet 233 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var på 257 milliarder kroner, mens det var et underskudd på rente- og stønadsbalansen på knapt 24 milliarder kroner. Norges nettofinansinvesteringer beløp seg til 233 milliarder kroner. For 2002 anslås overskuddet på driftsbalansen nå til 206 milliarder kroner, mens det neste år anslås til 179 milliarder kroner.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2.5, og særlig tabell 2.11.