Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uttrekksmekanismen

I 2001 ble den såkalte uttrekksmekanismen, som skal sikre at Petroleumsfondets investeringer ikke er i strid med folkeretten, etablert. På grunnlag av vurderinger fra Petroleumsfondets folkerettsråd varslet Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2002 at Finansdepartementet ville undersøke systematisk om det finnes selskaper i Petroleumsfondets portefølje som er involvert i produksjon av landminer, kjemiske eller biologiske våpen eller har virksomhet som er i strid med FNs barnekonvensjons artikkel 34 og 35 blant annet om seksuell utnyttelse av barn eller ILO-konvensjon nr. 182 om de verste former for barnearbeid. Finansdepartementet legger opp til å benytte en ekstern konsulent til å identifisere selskaper med virksomhet i strid med disse konvensjonene. I samsvar med forskriften om offentlige anskaffelser er Finansdepartementet i ferd med å gjennomføre en anbudskonkurranse for denne konsulenttjenesten. Det er lagt opp til at en første gjennomgang av porteføljen vil bli gjort på grunnlag av fondets plasseringer ved kommende årsskifte.

Selskaper som eventuelt blir identifisert, vil bli undersøkt nærmere innenfor de mekanismene som følger av uttrekksmekanismen. Finansdepartementet vil i denne sammenhengen be Petroleumsfondets folkerettsråd om en vurdering.

Finansdepartementet utelukket 26. april 2002 selskapet Singapore Technologies Engineering fra Petroleumsfondets investeringsmuligheter fordi det er antatt at dette selskapet kan være involvert i produksjon av landminer. Dette selskapet har som den dominerende eier et selskap som eies av den singaporske stat. Finansdepartementet ba i brev av 1. juli 2002 Petroleumsfondets folkerettsråd om å vurdere om det er et brudd på Norges forpliktelser etter landminekonvensjonen å investere i selskaper som har samme hovedeier som Singapore Technologies Engineering, selv om disse ikke produserer antipersonell landminer. I sitt brev av 11. september 2002 har rådet særskilt vurdert situasjonen for ett av disse selskapene, Chartered Semiconductors Manufactoring Ltd. Rådet skriver blant annet:

”Spørsmålet er om investeringer i selskapet Chartered Semiconductors Manufacturing Ltd (CSM) kan oppfattes som medvirkning i konvensjonens forstand. For at dette skal kunne hevdes må slike investeringer kunne utgjøre et økonomisk eller annen form for bidrag til selskapene Singapore Technologies Engineering (STE)/Singapore Technologies Kinetics (STK). Dette kan vanskelig sies å være tilfelle. Selv om begge selskaper har samme hovedeier, staten Singapore i siste instans, vil neppe investeringer i det ene selskapet få virkninger i det andre.”

Rådet skriver videre:

”Bortsett fra at de har samme hovedeier, er det ingen åpenbare forbindelse mellom de to selskapene. Investering i aksjer i det ene selskapet vil verken direkte eller indirekte få betydning for det andre selskapet. Selv om staten Singapore har eierandeler i ett selskap som produserer antipersonellminer kan ikke dette føre til at alle andre selskaper Singapore har eierandeler i er å betrakte som medvirkende til denne produksjonen.”

Petroleumsfondets folkerettsråd konkluderer altså med at det ikke er grunnlag for å anta at investeringer i selskaper med samme hovedeier som Singapore Technologies Engineering innebærer et brudd på folkeretten hvis disse selskapene selv ikke er involvert i produksjon av antipersonellminer. Finansdepartementet vil på denne bakgrunn ikke trekke Petroleumsfondet ut av de aktuelle selskapene.