Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Varekrigsforsikring

Statens varekrigsforsikring gir forsikring av varer under transport mot farer knyttet til krig eller krigslignende handlinger. Forsikringen som tilbys av Statens varekrigsforsikring dekker varer som sendes i Norge, til og fra Norge, og mellom steder i utlandet hvor det er "norsk interesse" involvert. Forsikringspoliser på mellom 25 og 250 millioner kroner reassureres i London-markedet. På grunn av reassuransen er risikoen for store erstatningsutbetalinger begrenset.

Regjeringen foreslår å avvikle tilbudet i Statens varekrigsforsikring med virkning fra 1.1.2003. Varekrigsforsikring blir således ikke en statlig oppgave i fredstid, men Statens varekrigsforsikring beholdes som et beredskapssystem. Det foreslås tilbakeført 1 150 millioner kroner fra Statens varekrigsforsikringsfond til inntekt på statsbudsjettet for 2003 (kap. 5343, post 50). Samtidig foreslås en trekkfullmakt på 1 000 millioner kroner for å dekke eventuelle erstatningsutbetalinger utover gjenværende midler i fondet på om lag 100-150 millioner kroner. Hovedtyngden av inngåtte forsikringsforpliktelser vil kunne avvikles i løpet av 2003.