Differensierte arbeidsgiveravgift

Eftas overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften er i strid med EØS-avtalens vilkår for statsstøtte. ESA vil ikke lenger godta ordningen slik den er i dag, der landet er delt inn 5 soner med fra null til 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

Dagens ordning må derfor legges om. Regjeringen har argumentert for at det er nødvendig med en tre års gradvis overgang til full avgift. Budsjettforslaget for 2004 legger opp til en slik gradvis opptrapping, samt inneholder flere kompensasjonstiltak. Regjeringen har gjort det klart at de økte avgiftsinntektene skal tilbakeføres til distriktene.

Finnmark og Nord-Troms er fortsatt sikret null arbeidsgiveravgift. For resten av landet har Regjeringen arbeidet med en rekke kompensasjonstiltak for de berørte områdene - i tillegg til overgangsordningen. Dette arbeidet er grundig omtalt i statsbudsjettet for 2004, lagt frem 8. oktober 2003. Både Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med kompensasjonsordningene. Se Skatte- avgifts- og tollvedtak og Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon.

Hvordan skal den differensierte arbeidsgiveravgiften kompenseres? Se plansje som illustrerer dette her.

Kompenseres kommunesektoren for merutgifter som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift? Les svaret på "Spørsmål og svar".

Les også:
Finansdepartementets pressemelding i forbindelse med budsjettet som gir en oppdatert oversikt over saken og kompensasjonstiltakene - og en figur som viser hva kompensasjonsordningene utgjør i penger.

Se egen kalkulator utarbeidet av Finansdepartmentet. Ved hjelp av kalkulatoren kan det enkelte foretak regne ut hvordan omleggingen slår ut for egen virksomhet.