Regelendringer fra 1. januar 2004

Dette er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Skatter

Vedtatte satser og bunnbeløp mv. i skattereglene for 2004 fremgår av tabell. Følgende endringer i reglene er ellers vedtatt for 2004:

Fradrag for kontingent til fagforening og yrkes- og næringsorganisasjoner heves fra 1450 kroner til 1800 kroner. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 2.2.

Grensen for når det må beregnes arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger i forbindelse med private arbeidsoppdrag i hjemmet heves fra 30000 kroner til 50000 kroner (samlede lønnsutbetalinger i løpet av året). Endringen gjør det rimeligere og enklere for privatpersoner å få hjelp til oppgaver som for eksempel snømåking, renhold og hagestell i hjem eller hytte. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 2.1.

Fra 1. januar endres reglene for boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU), slik at fradrag også gis for spareinnskudd som foretas på BSU-konto i annen EØS-stat, så lenge vilkårene for fradrag for øvrig er oppfylt. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 8.

Samboere som har eller har hatt felles barn, likestilles med ektefeller med hensyn til realisasjon av tidligere felles bolig etter samlivsbrudd. Når boligen har sunket i verdi medfører identifikasjonsregelen at muligheten for skattemessig fradrag for tap faller bort i samme utstrekning som eventuell gevinst ville vært skattefri. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 4.

Bunnfradraget ved beregning av prosentinntekten fra bolig økes fra 80000 kroner til 90000 kroner. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 2.3.

Det innføres en ny metode for beregning av normrenten til bruk ved fastsettelsen av fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold. Se nærmere omtale her.

Den nye metoden innebærer at Stortinget ikke lenger skal fastsette normrentesatsen i skattevedtaket, men at departementet fastsetter normrentesatsen i forskrift. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.

Skattefritaket for gaver i arbeidsforhold økes fra 500 til 600 kroner.

Bortfall av kravet om foreldrebetaling som vilkår for at arbeidsgivers dekning av utgifter til bedriftsbarnehageplasser kan ytes skattefritt.

Den norske kirke blir likestilt med sammenslutning i skatteloven § 6-50, slik at gaver ytet Den norske kirke blir fradragsberettiget. Overskriften til bestemmelsen endres til Gaver til frivillige organisasjoner mv. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 3.

Sykehus tilhørende helseforetak fritas for eiendomsskatt. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 11.

Gave til et selskap hvor givers arvinger er eiere, skal bare være arveavgiftspliktig med det beløp som forholdsmessig tilsvarer arvingenes samlede eierandeler. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 9.

Arv og gave til juridiske personer som har allmennyttig formål blir fritatt for arveavgift direkte i kraft av loven. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 9.

Det er gjort endringer i reglene for regulering av inngangsverdi på grunnfondsbevis i sparebanker. Endringene gjelder regulering av inngangsverdi ved fondsemisjon. Endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2003. Det vises til Ot.prp. nr 1 for 2003-2004 for nærmere omtale. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 14.

Med virkning for inntektsåret 2003 ble det gjort endringer i skattelovens bestemmelser om Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital (RISK-reglene). Endringene gjelder omfordeling av RISK-beløp og er hovedsakelig en kodifisering av gjeldende rett. Se Ot prp nr 1 (2003-2004). Reglene i Finansdepartementets skattelovforskrift om omfordeling av RISK-beløp ved fusjon og fisjon er endret med virkning for inntektsåret 2003. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 15.

Minimumssatser for fylkeskommunale og kommunale skattesatser fjernes ved at skatteloven § 15-2 endres til bare å gjelde Stortingets fastsetting av maksimumssatser. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 13.

Livsforsikringer (kapitalforsikringer) tegnet i utenlandske forsikringsselskap innenfor EØS-området skal skattlegges likt som livsforsikringer (kapitalforsikringer) tegnet i norske forsikringsselskap. Dette innebærer at den løpende avkastningen av forsikringen blir skattepliktig, mens utbetalingen av forsikringen blir skattefri. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 7.

Det innføres skattefritak for gevinster over 10000 kroner fra utenlandske spill innenfor EØS-området som tilsvarer de norske spillene hvor slike gevinster i dag er unntatt fra beskatning. Skattefritaket får virkning fra den tid Kongen bestemmer. (Skattefritaket for gevinster fra Den norske stats premielån bortfaller, da dette har vært uten realitet siden 1995.) Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 6.

Nye regler om skattemessig bosted ved inn- og utflytting for fysiske personer får virkning fra inntekstsåret 2004, se skatteloven § 2-1 annet til sjette ledd. Fra samme tidspunkt oppheves fireårsregelen skatteloven § 2-1 fjerde ledd. For nærmere omtale vises til Ot.prp. nr. 42 (2002-2003).

Forskrift om nedsettelse av skatt ved midlertidig arbeidsopphold i utlandet (ny ettårsregel)

ble vedtatt 19. november 2003 med virkning fra inntekståret 2003, se Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 2-1-1 flg. Forskriften utfyller lovbestemmelsen i skatteloven § 2-1 tiende ledd (ny ettårsregel).

Forskrift om anvendelse av den alternative fordelingsmetode på lønnsinntekt fra utlandet som etter skatteavtale er unntatt norsk beskatning i henhold til fordelingsmetode med progresjonsforbehold ble vedtatt 19. november 2003 med virkning fra inntektsåret 2003, se Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 16-28-20 flg.

Aksjonærregisteret settes i drift. Registeret skal benyttes til ligningsformål i regi av skatteetaten og vil inneholde sentrale elementer for beregning av aksjers inngangsverdi. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 16.

Det er vedtatt å endre nemndsstrukturen i ligningsforvaltningen slik at nemndstrukturen tilpasses den nye organiseringen av ligningskontorene. Antallet ligningskontor er redusert fra 435 til 99. Endringen innebærer at antallet ligningsnemnder og overligningsnemnder reduseres slik at det blir én ligningsnemnd og én overligningsnemnd for hvert ligningskontor. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 17.

Ny årssyklus for ligning av næringsdrivende. Endringen medfører at ny hovedregel om selvangivelsesfrist for næringsdrivende blir 31. mai i året etter inntektsåret. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 18.

Plikten for arbeidsgivere på Svalbard til å rapportere skatt og trygdavgift hver for seg i lønnsoppgaven faller bort. Skattesatsen på lønn under lønnstrekkordningen økes fra 6 til 8 prosent.

Kapitalavkastningsraten i delingsmodellen reduseres fra 10 prosent til 7 prosent.

 

Endringer i skattereglene for kraftforetak

Gevinstbeskatning ved realisasjon av kraftverk unnlates på selgers hånd dersom overdragelsen skjer med skattmessig kontinuitet på kjøpers hånd. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.3.

Minimumsverdien på kraftproduksjonsanlegg nedjusteres fra 1,1 til 0,95 kroner pr. kWh og det blir innført en maksimumsverdi på 2,35 kroner pr. kWh ved verdsettelse av kraftanlegg for beregning av eiendomsskatt. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.7.1 jf. Innst. O. nr. 20 (2003-2004) punkt 10.5.1.

Skattytere eier minst ett kraftverk med generatorer med påstemplet merkeytelse over 5500 kVA overføres til sentral ligning ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.4.

Skattytere som eierkraftverk med generatorer med påstemplet merkeytelse under 5500 kVA fritas for grunnrenteskatt og naturressursskatt. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.4.

Gjenstående levetid for elektroteknisk utrustning i kraftforetak i saldogruppe g endres fra 38 til 31 år, som antas å være mer i samsvar med faktisk økonomisk verdifall. Endringen har virkning fra inntektsåret 2003 og eiendomsskatteåret 2005. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.7.2.

Det presiseres at det er skattemessig eier av kraftverk som skal svare grunnrenteskatt og naturressursskatt. Se Ot.prp. nr. 1 punkt 10.8.

Gjeldsbegrensningsregelen for offentlig eide kraftforetak i skatteloven § 18-4 oppheves. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 10.5.

Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 10 for en nærmere redegjørelse for endringene i skattereglene for kraftforetak.

 

Avgifter

De nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift får virkning fra 1. januar 2004. Dette innebærer en økning av de generelle satsene for foretak med ansatte bosatt i avgiftssonene II, III og IV. For Finnmark og Nord-Troms (sone V) vil dagens ordning videreføres. Dagens satser vil også videreføres i fiskeri- og landbrukssektoren. For øvrige foretak er det gitt regler for bunnfradrag. Overgangssatser vil gjelde i sonene III og IV frem til full sats nås i 2007. De nærmere regler følger av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2004. Se også våre internett-sider under "Differensiert arbeidsgiveravgift".

 

Andre større endringer:

 • Det innføres en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for kommunesektoren. Ordningen er fastsatt i en ny lov og tilhørende forskrift.
 • Persontransport innlemmes i merverdiavgiftssystemet med en sats på 6 prosent fra 1. mars 2004.
 • Brennevinsbasert drikk under 22 volumprosent alkohol, herunder brennevinsbasert rusbrus, avgiftsbelegges likt pr. enhet alkohol med brennevin over 22 volumprosent.
 • Fra 1. januar 2004 vil kun husholdninger betale el-avgift. Det arbeides med et nytt el-avgiftssystem for næringsvirksomhet med sikte på innføring fra 1. juli 2004.
 • Ansvaret for oppkreving av el-avgiften overføres fra kraftleverandør til netteier.
 • Den generelle minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet økes fra 30000 kroner til 50000 kroner.
 • Personskadeavgiften etter folketrygdloven § 23-7 innlemmes i årsavgiftene, slik at satsene for årsavgiften og vektårsavgiften økes tilsvarende personskadeavgiften på 350 kroner.
 • Mengden alkoholdig drikk som kan innføres mot forenklet fortolling økes, slik at det tillates innført inntil 27 liter vin eller øl og inntil 4 liter brennevin. Satsene for forenklet fortolling justeres.
 • Satsene for bruksfradrag ved import av biler justeres for biler som er nyere enn 6 måneder, slik at det for hver av de første 6 mnd gis et bruksfradrag på 2 prosent.
 • Det åpnes for refusjon av årsavgiften for kjøretøy som blir stjålet.
 • Nye regler om beregning av svovelavgiften fastsettes i forskrift.

Satsendringer

 • Avgiften på røyketobakk økes opp til nivået for avgiften på sigaretter.
 • Avgiften på sluttbehandling av avfall på deponi økes med om lag 20 prosent.
 • Utover forpliktelsene til nedtrapping av tollsatser etter WTO-avtalen fra 1994, fjernes tollsatsene for om lag 40 ulike landbruksvarer.
 • Årsavgiften for kombinerte biler mellom 6000 og 7500 kg økes.
 • Øvrige avgifter prisjusteres med om lag 1,8 prosent. Den generelle merverdiavgiftssatsen på 24 prosent, dokumentavgiften på 2,5 prosent og svovelavgiften på 7 øre for hver påbegynt 0,25 prosent vektandel svovel, endres ikke.

Se tabell for satsene i 2004

Mindre endringer

 • Det foretas endringer i en rekke forskrifter som følge av at omorganisering av tolletaten fra tolldistrikter til tollregioner.
 • Det foretas enkelte tekniske forskriftsendringer som følge av at det er besluttet å overføre tinglysingen og også oppkrevingen av dokumentavgiften, fra tingrettene til Statens kartverk.
 • Merverdiavgiftssatsen for NRK endres fra 12 prosent til 6 prosent, samtidig som bevilgningen til NRK reduseres tilsvarende.
 • Det åpnes for at avgiftsfritaket for engangsavgift, årsavgift og vektårsavgift som gjelder busser registrert på innehaver av løyve, også skal gjelde busser som leies ut på langtidskontrakt til innehaver av løyve eller som kjører på langtidskontrakt for myndighet/selskap som har slikt løyve.
 • Morsmelkserstatning fritas for avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på drikkevareemballasje, jf. at korn- og soyabaserte melkeprodukter fikk fritak fra 1.7.2003.
 • Det foretas enkelte årlige forskriftsjusteringer som følge av endring av avgiftssatser. Dette gjelder bl.a. avgiften på teknisk sprit, refusjon av bensinavgift for veiløse strøk og refusjon av svovelavgift ved rensing.

Finansmarkedene

 • Nye lovregler og forskrifter om eierkontroll i finansinstitusjoner. Endringene innebærer at dagens absolutte 10 prosent eierbegrensning i banker og forsikringsselskaper erstattes av en mer skjønnsbasert egnethetskontroll av erververe av ”kvalifiserte eierandeler” (normalt 10 prosent).
 • Ny lov om hvitvasking med tilhørende forskrifter. Endringene innebærer bl.a. at en rekke nye grupper vil omfattes av hvitvaskingsregelverket, herunder advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forhandlere av dyre gjenstander.
 • Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (kommunale pensjonsordninger og flytteregler), som vil øke konkurransen for kommunale pensjonsordninger.
 • Endringer i sentralbankloven som innebærer nye habilitetsregler for hovedstyret mv. og enkelte andre endringer i sentralbankloven.
 • Endringer i forskrift om verdipapirforetaks garantiordninger (investorkompenasjonsordninger). Endringene innebærer at det ikke lenger vil være adgang til å begrense garantien til 25 millioner kroner.
 • Opphevelse av penge- og kredittloven og valutaloven. Enkelte hjemler som er nødvendige av hensyn til innrapportering av grensekryssende betalinger mv vil videreføres inntil videre.
 • Nye lovregler og forskrifter om valutavirksomhet. Endringene innebærer konsesjonsplikt for alle som ønsker å drive ervervsmessig valutaveksling og overføring av penger over landegrensene. Slik virksomhet vil underlegges tilsyn av Kredittilsynet.
 • Endringer i eiendomsmeglingsloven som innebærer en viss utvidelse av eneretten til å kalle seg eiendomsmegler. Videre vil enkelte tilsynsmessige endringer i loven tre i kraft.
 • Nye lovregler om verdipapirisering og særskilt sikre obligasjoner. Endringene vil legge til rette for nye finansieringsformer for banker og andre finansinstitusjoner. Lovendringene vil utfylles av enkelte forskrifter.
 • Endringer i regnskapsloven som innebærer en viss utvidelse i adgangen til å benytte virkelig verdi. Videre innføres endringer i reglene om offentlighet av filialregnskaper mv. Endringene er basert på EØS-forpliktelser.
 • Forskrift om ny forsinkelsesrente. Ny rentesats fastsettes etter Norges Banks rentemøte med virkning fra 1. januar. Rentesatsen vil være lik Norges Banks styringsrente med et påslag på 7 prosentpoeng.
 • Forskrift om lydbåndopptak i meglerforetak som innebærer at ansattes samtaler mv. som gjelder kjøp og salg av verdipapirer skal tas opp på lydbånd.
 • Forskrift om forvalterregistrering av verdipapirfond som innebærer at eiere av fondsandeler kan la en forvalter stå oppført i andelseierregisteret på sine vegne.
 • Tekniske endringer i en rekke forskrifter som følge av e-regelprosjektet.
 • Tekniske endringer som følge av ny organisering av tinglysningsmyndigheten.

Andre områder

 • Momskompensasjonsordning for kommunene trer i kraft. Les mer her
 • Revidert reglement for økonomistyring i staten trer i kraft 1. januar 2004 (fastsatt ved kongelig resolusjon), samtidig med utdypende bestemmelser (fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglementet).