Regn ut eventuell avgiftsøkning

Formålet med kalkulatoren er å illustrere avgiftsøkningen for foretak med ansatte bosatt i sonene 2-4. Det er tatt hensyn til fribeløpsordningen og til den notifiserte overgangsordningen i sonene 3 og 4. Kalkulatoren tar ikke hensyn til at disse foretakene også kan ha nytte av den direkte transportstøtteordningen, de næringsrettede utviklingstiltakene eller lettelsene i el-avgiften.

Dersom foretaket har avgiftspliktig grunnlag i flere av sonene (2, 3 og 4), utnyttes fribeløpet først i sone 2, og deretter i sone 3 dersom ikke hele fribeløpet blir anvendt i sone 2 osv. Siden den bagatellmessige støtten er beregnet i forhold til en sats på 14,1 prosent, vil det lønne seg for foretaket å utnytte fribeløpet først i sone 2, så i sone 3 og deretter i sone 4.

Etter gjeldende regler er det noen foretak med virksomhet innenfor visse sektorer som beregner avgift etter en sats på 14,1 prosent uavhengig av hvilken avgiftssone arbeidstakerne er bosatt i. Disse skal fortsatt betale arbeidsgiveravgift etter en sats på 14,1 prosent Dette gjelder bl.a. foretak som produserer elektrisitet, utvinner råolje eller naturgass, produserer telekommunikasjonstjenester mv., jf. § 1 bokstav G og H.

Legg inn grunnlaget for arbeidsgiveravgift i hver av sonene 2, 3 og 4 som foretaket har ansatte i - klikk på "regn ut".

Sone 2

Sone 3

Sone 4

  

Avgiftsøkning