Skattesatser 2004

Tabell 2.1: Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2003 og 2004

2003 - regler

2004 - regler

Endring i pst.

Trygdeavgift

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

7,8 pst.

7,8 pst.

Annen næringsinntekt1

10,7 pst.

10,7 pst.

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

3,0 pst.

Nedre grense for å betale trygdeavgift

23 000 kr

23 000 kr

0

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

Toppskatt2

Trinn 1

Sats

13,5 pst.

13,5 pst.

Innslagspunkt, klasse 1

340 700 kr

354 300 kr

4,0

Innslagspunkt, klasse 2

364 000 kr

378 600 kr

4,0

Trinn 2

Sats

19,5 pst.

19,5 pst.

Innslagspunkt, klasse 1

872 000 kr

906 900 kr

4,0

Innslagspunkt, klasse 2

872 000 kr

906 900 kr

4,0

Skatt på alminnelig inntekt

Personer

28,0 pst.

28,0 pst.

Personer i Finnmark og Nord-Troms

24,5 pst.

24,5 pst.

Etterskuddspliktige (bedrifter)

28,0 pst.

28,0 pst.

Maksimale marginale skattesatser

På alminnelig inntekt

28,0 pst.

28,0 pst.

Samlet maksimal marginalskatt på lønn og næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

55,3 pst.

55,3 pst.

Samlet maksimal marginalskatt på annen næringsinntekt

55,3 pst.

55,3 pst.

Personfradrag (tidligere klassefradrag)

Klasse 1

31 600 kr

32 900 kr

4,1

Klasse 2

63 200 kr

65 800 kr

4,1

Minstefradrag

Sats

24,0 pst.

24,0 pst.

Øvre grense

45 700 kr

47 500 kr

3,9

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

0

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradrag)3

31 800 kr

31 800 kr

0

Særfradrag for alder og uførhet mv.

18 360 kr

18 360 kr

0

Skattebegrensningsregelen for pensjonister mv.

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

Skattefri nettoinntekt

Enslig

85 200 kr

88 600 kr

4,0

Ektepar

138 300 kr

143 800 kr

4,0

Formuestillegget

Sats

2,0 pst.

2,0 pst.

Grense

200 000 kr

200 000 kr

0

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

0

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

0

Fisker- og sjømannsfradrag

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

0

Særskilt fradrag i næringsinntekt for landbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

36 000 kr

36 000 kr

0

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

19,0 pst.

19,0 pst.

Maksimalt samlet fradrag

61 500 kr

61 500 kr

0

Maksimalt fradrag for premie betalt til individuelle pensjonsavtaler (IPA)

40 000 kr

40 000 kr

0

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

1 450 kr

1 800 kr

24,1

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats, kroner pr. km

1,40 kr

1,40 kr

0

Grense for fradraget

9 200 kr

9 200 kr

0

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

6 000 kr

6 000 kr

0

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

0

To barn eller flere

30 000 kr

30 000 kr

0

Generell sats for barnetrygd pr. år pr. barn opp til 18 år

11 664 kr

11 640 kr

-0,2

Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år (småbarnstillegget)

Småbarnstillegg til barn mellom 1 og 3 år4

4 599 kr

0 kr

-100,0

Ekstra småbarnstillegg til enslige forsørgere

7 884 kr

7 920 kr

0,5

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms pr. barn pr. år

3 792 kr

3 840 kr

1,3

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

Maksimalt årlig sparebeløp

15 000 kr

15 000 kr

0

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

100 000 kr

100 000 kr

0

Kapitalavkastningsrate i delingsmodellen

10 pst.

7 pst.

-30

Beregnet inntekt av egen bolig og fritidshus

Grense for ligningsverdi, 1. trinn5

80 000 kr

90 000 kr

12,5

Sats, 1. trinn

2,5 pst.

2,5 pst.

Grense for ligningsverdi, 2. trinn

451 000 kr

451 000 kr

0

Sats, 2. trinn

5 pst.

5 pst.

Formuesskatt

Regler for 2003 og 2004

Grenser. Kroner

Satser

Kommune, klasse 1 og 2

0 - 120 000

0,0 pst.

120 000 og over

0,7 pst.

Stat

Klasse 1

0 - 120 000

0,0 pst.

120 000 - 540 000

0,2 pst.

540 000 og over

0,4 pst.

Klasse 2

0 - 150 000

0,0 pst.

150 000 - 580 000

0,2 pst.

580 000 og over

0,4 pst.

1 Avgiften er 7,8 pst. for næringsinntekt over 12 G.

2 For Nord-Troms og Finnmark gjelder en sats på 9,5 pst. i trinn 1. Trinn 2 gjelder også for Nord-Troms og Finnmark.

3 Lønnstakere får det maksimale av minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt.

4 Småbarnstillegget ble avviklet fra 1. august 2003, og under 2003-regler er det oppgitt utbetalinger de syv første månedene av 2003.

5 For fritidshus er det ikke bunnbeløp.

Kilde: Finansdepartementet.