Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 212,1 millioner kroner til Høgskolen i Akershus. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 10,2 millioner kroner. Av dette er 5,1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Akershus. Budsjettrammen er økt med 4,7 millioner kroner til økt husleie i forbindelse med at høgskolen høsten 2003 har flyttet inn i Telenorbygget på Kjeller
 • Det foreslås en bevilgning på 446,7 millioner kroner til Norges landbrukshøgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 15 millioner kroner. Av dette er 6,3 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til seks nye stipendiatstillinger ved Norges landbrukshøgskole. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2003-budsjettet. Regjeringen foreslår å bevilge kroner 650000 til Norges landbrukshøgskole for oppbygging av teknologioverføringskontor
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til Universitetet i Oslo for oppbygging av teknologioverføringskontor. Universitetet skal samarbeide med høgskolene i regionen om oppfinnelser fra disse institusjonene
 • Det foreslås en bevilgning på 148,4 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 16,4 millioner kroner. Av dette er 5,5 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 3 nye stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen BI. Budsjettrammen er foreslått økt med 1,3 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år
 • Det foreslås en bevilgning på 33,3 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske Høgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 4 millioner kroner. Av dette er 1,5 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003
 • 15 millioner kroner er avsatt til igangsetting av arbeidet med å ombygge det ulykkesutsatte Nygårdskrysset i Ski, på E 18, og viderføring av prosjektet E6 Assertjern–Klemetsrud, som ventes åpnet for trafikk i september 2004.
 • Det er foreslått 201,4 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon 266 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Bompengene vil i sin helhet gå til tiltak innenfor fylkesfordelt ramme
 • Til sammen 106 millioner kroner skal nyttes til tilbakebetaling av forskutteringer knyttet til riksvegprosjekter som nå er ferdig utbygget, nemlig Samlevegen Lørdagsrud–Strømmen kirke og riksveg 174 Omkjøringsveg ved Jessheim. Det blir i tillegg forutsatt 16 millioner kroner til fullfinansiering av riksveg 120 Erpestad–Gardermoen
 • For videre planlegging og grunnerverv i forbindelse med prosjektet E16 Wøyen-Bjørum er det forutsatt å bruke 20 millioner kroner, som finansieres av bompengemidler
 • Innenfor midlene til "øvrige riksveger" prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak gjennom bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Det er satt av 10 millioner kroner til oppgradering av Kolsåsbanen. Samferdselsdepartementet forutsetter imidlertid at det blir en avklaring vedrørende framtidig drift av banen, går det fram av budsjettforslaget
 • Innenfor Statens vegvesens virkeområde skal det i 2004 brukes til sammen 490 millioner til særskilte tiltak for kollektivtransporten i Oslo-området (Oslo og Akershus), blant annet for å følge opp Oslopakke 1 og Oslopakke 2 og for å ruste opp T-banen og utbygge T-baneringen. For Akershus er det for 2004 avsatt i om lag 120 millioner kroner til kollektivtak innenfor Statens vegvesens virkekområde
 • 1076 millioner kroner er foreslått til utbygging av nytt dobbeltspor Sandvika–Asker, på Drammensbanen. 10 millioner kroner er foreslått til videre planlegging av utbygging av Lysaker stasjon, med blant annet utvidelse med to nye spor i stasjonsområdet
 • Dobbeltsporutbyggingen på Drammensbanen skal gjennomføres etappevis. Nytt dobbeltspor Sandvika-Asker betyr isolert sett at kapasiteten på strekningen øker med to tog per time, tilsvarende 1000 biler per time. Når Lysaker stasjon er ferdig utbygd, kan kapasiteten på strekningen økes med 6 tog per time, tilsvarende 3000 biler i timen. Byggearbeidene på strekningen Sandvika-Asker er planlagt avsluttet i august 2005, og strekningen planlegges tatt i bruk til ordinær trafikk ved årsskiftet 2005/2006, går det fram av budsjettforslaget
 • Det er foreslått 18 millioner kroner til investeringer i teknisk og sikkerhetsmessig oppgradering av Lieråsen tunnel, på Drammensbanen. Arbeidene ventes å være ferdig i 2005
 • Regjeringen går inn for at det opprettes et samordningsorgan for kollektivtransporten i hovedstadsområdet. Et slikt organ vil gjøre det lettere å se transportsystemet i dette området i sammenheng, og dermed bidra til en effektiv transportløsning
 • Regjeringen foreslår at det i 2004 bevilges investeringstilskudd på 208 millioner kroner til Nye Ahus. Helsedepartementets samlede investeringstilskudd til utbyggingene Ahus, fase 2 av St. Olavs Hospital og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet er beregnet til om lag 4,5 milliarder kroner over hele utbyggingsperioden
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Henie-Onstad kunstsenter fra 5, 08 millioner kroner til 5,75 millioner kroner
 • LOGUKS (Utdannings- og kompetansesenter for hærens logistikkvåpen) på Sessvollmoen i Ullensaker vil i 2004 utvides ved at våpenteknisk kompetansesenter flyttes dit
 • Det foreslås bevilget 121 millioner kroner til utvikling av Fornebuområdet. Dette omfatter bevilgninger til Statsbyggs administrative håndtering av dette arbeidet, investeringer i infrastruktur, opprydding i forurenset grunn og makeskifte eller bortfeste av de statlige eiendommene
 • Det er inngått avtale om nye og tidsmessige lokaler for Follo tingrett. Lokalene skal være ferdigstilt i 2006. Eidsvoll tingretts nye lokaler skal stå ferdig våren/sommeren 2004
 • Videreføring av tusenårssteder: 18,1 millioner kroner til Rikspolitisk senter på Eidsvoll
 • Det settes av 13,5 millioner kroner til farledsutbedring i Drøbaksundet.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,4 prosent.

Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 5,1 prosent Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent, gir det en reell vekst på 1,8 prosent. Kommunene i Akershus anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer høyere vekst i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Akershus tjener på at det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp i 2004. Dette gjelder først og fremst kommunene Asker og Bærum.
 • kommunene i Akershus tjener på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av innbyggertilskuddet, samlet sett om lag 10 millioner kr.
Ellers kan en merke seg at
 • de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 gir lite utslag på de frie inntektene til kommunene i Akershus samlet sett. I løpet av perioden 2002-2006 skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes. De fire endringene ble påbegynt i 2002 og får sterkere effekt for hvert år fram mot 2006.

Ski og Eidsvoll er de kommunene i Akershus som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 3,7 prosent, som er litt lavere (0,7 prosentpoeng) enn landsgjennomsnittet.

 • Kommunene Ski og Eidsvoll taper noe på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen. Eidsvoll kommune taper også på at det innføres ny kostnadsnøkkel for sosialhjelp.

Bærum er den kommunen i Akershus som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 5,9 prosent.

 • Hovedårsaken til at Bærum får en høy vekst er at kommunen tjener om lag 46 millioner kroner på at det innføres ny kostnadsnøkkel for sosialhjelp.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Akershus hadde i 2002 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Akershus hadde i 2002 et netto driftsresultat på –0,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Tallene for 2002 er sterkt påvirket av bokføringen av pensjonsforpliktelser. For dette regnskapsåret lar disse seg ikke spesifisere, da de regnskapsmessig føres sammen med annen type langsiktig gjeld. Dette gjør at netto lånegjeld for 2002 vanskelig lar seg sammenligne med andre årganger (brudd i tidsserien). For sammenligninger mellom kommuner vil imidlertid netto lånegjeld gi en god beskrivelse. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 47 506 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 46 412 kroner.

Akershus fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,6 prosent i 2004, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Akershus fylkeskommune taper på sykehusreformen, men vinner om lag tilsvarende på oppgaveendringene innen barnevern, familievern og rus.
 • Akershus fylkeskommune tjener samlet sett på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen).
 • Akershus fylkeskommune tjener nær 4 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.
 • Akershus fylkeskommune får en økning i ordinært skjønn på om lag 9 millioner kroner.

Finansielle indikatorer
Akershus fylkeskommune hadde i 2002 et netto driftsresultat på ,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,8 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 916 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 7 296 kroner.

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211

Vestby

274 108

258 845

270 327

11 481

902

4,4

95,0

-1,6

38 748

0213

Ski

587 546

550 752

571 236

20 484

783

3,7

100,0

0,3

41 341

0214

Ås

326 373

301 330

314 287

12 957

911

4,3

99,0

-2,6

50 036

0215

Frogn

314 930

294 711

308 364

13 653

1 041

4,6

102,0

-1,2

45 124

0216

Nesodden

349 487

327 065

343 312

16 247

1 019

5,0

95,0

1,1

42 849

0217

Oppegård

563 952

540 619

567 893

27 274

1 173

5,0

108,0

0,2

41 758

0219

Bærum

2 870 086

2 650 872

2 808 384

157 512

1 536

5,9

118,0

-4,5

55 764

0220

Asker

1 338 218

1 256 131

1 320 391

64 260

1 278

5,1

118,0

1,4

39 123

0221

Aurskog-Høland

310 053

289 541

304 205

14 664

1 122

5,1

93,0

0,9

50 652

0226

Sørum

288 955

269 777

284 339

14 562

1 158

5,4

95,0

-1,0

40 563

0227

Fet

205 623

194 801

204 566

9 765

1 043

5,0

96,0

1,4

59 888

0228

Rælingen

307 620

287 180

301 828

14 648

998

5,1

98,0

2,7

34 299

0229

Enebakk

200 225

187 206

198 008

10 802

1 186

5,8

96,0

-2,9

36 104

0230

Lørenskog

676 454

638 447

671 547

33 100

1 095

5,2

105,0

-0,8

38 048

0231

Skedsmo

901 820

853 906

894 770

40 864

1 005

4,8

99,0

5,2

51 722

0233

Nittedal

426 135

398 397

416 598

18 201

943

4,6

103,0

-0,2

48 010

0234

Gjerdrum

116 224

107 921

113 182

5 261

1 079

4,9

101,0

1,4

45 409

0235

Ullensaker

525 326

500 199

528 193

27 994

1 221

5,6

108,0

5,5

62 153

0236

Nes

411 118

390 429

410 222

19 793

1 114

5,1

94,0

2,5

40 386

0237

Eidsvoll

427 836

403 883

418 906

15 023

831

3,7

92,0

1,1

40 478

0238

Nannestad

258 657

247 613

258 819

11 206

1 149

4,5

106,0

-1,8

81 196

0239

Hurdal

75 879

71 244

74 600

3 356

1 260

4,7

98,0

0,0

41 017

Akershus

 

11 756 626

11 020 869

11 583 977

563 107

1 165

5,1

106,0

-0,3

47 506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Graf for Akershus

Til toppen