Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 300,5 millioner kroner til Høgskolen i Hedmark. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 17,1 millioner kroner. Av dette er 9,2 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark.
 • Bevilgningen til Fjellheimen leirskole foreslås videreført på samme nivå som i fjor (prisjustert) med 4,1 millioner kroner.
 • Forslaget til total bevilgning til Kompetansesenter for spesialundervisning er 677,8 millioner kroner. Hovedandelen av denne bevilgningen går til Statped. Statped har hoveddelen av administrasjonen lokalisert i Molde, direktøren lokalisert i Bergen og resten lokalisert på Hamar og i Oslo. Tildelingen til Statped blir i hovedsak viderefordelt til kompetansesenter og andre tiltak rundt omkring i hele landet.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 2209 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til å videreføre utbedringen av Kåterud vegkryss på E6 ved Hamar.
 • I tillegg er det avsatt i alt 68,1 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Midlene vil blant annet bli nyttet til fullfinansiering av Flisa bru. Dette prosjektet på riksveg 206 ble åpnet for trafikk i juni i år. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med særlig vekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak. Det legges ellers opp til anleggsstart i 2004 for prosjektet Nybergsund bru, på riksveg 25.
 • Det foreslås i 2004 til sammen 550 millioner kroner til utbygging av togradio av typen GSM-R, blant annet på Rørosbanen. Utbyggingen av GSM-R på denne strekningen skal stå ferdig innen utgangen av 2004.
 • KAMPUKS (Utdannings- og kompetansesenter for Hærens kampvåpen) ble etablert i Østerdalen garnison i 2003. Senteret vil videreutvikles i 2004 med etablering av ingeniør- og ABC-kompetanse i senteret.
 • Etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) prioriteres, og det er i 2004 avsatt 250 millioner kroner til dette. I tillegg er det avsatt 70 millioner kroner til nytt verkstedsbygg i Østerdal garnison.
 • Utvidelse av Gutulia nasjonalpark.
 • Virksomheten ved Politihøgskolens kurs og øvingssenter i Nord-Odal flyttes til Stavern. Justisdepartementet arbeider for å finne ny virksomhet til anlegget i Nord-Odal.
 • Justisdepartementet skal sette opp et modulfengsel i tilknytning til Kongsvinger fengsel med 15 plasser. Et modulfengsel leveres prefabrikkert med celleinventar og kan demonteres og flyttes til andre steder hvis behovet tilsier det.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Hedmark

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,4 prosent.

Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,9 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent, gir det en reell vekst på 0,6 prosent. Kommunene i Hedmark anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Kommunene i Hedmark tjener på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes. De fire endringene ble påbegynt i 2002 og får sterkere effekt for hvert år fram mot 2006.
 • Kommunene i Hedmark taper nær 14 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av innbyggertilskuddet.
 • Kommunene i Hedmark taper på at det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp i 2004, men vinner på at det innføres egen delkostnadsnøkkel for landbruk og miljøvern. I 2004 taper kommunene i Hedmark om lag 1,8 millioner kroner på de to endringene i kostnadsnøkkelene.

Os i Østerdalen er den kommunen i Hedmark som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 1,3 prosent.

 • Hovedårsaken til at Os kommune får en lav vekst er at kommunen taper 1,2 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregning av innbyggertilskuddet.

Trysil er den kommunen i Hedmark som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 7,0 prosent.

 • Hovedårsaken til at Trysil får en høy vekst er at kommunen tjener om lag 5,6 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Hedmark hadde i 2002 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Hedmark hadde i 2002 et netto driftsresultat på 0,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Tallene for 2002 er sterkt påvirket av bokføringen av pensjonsforpliktelser. For dette regnskapsåret lar disse seg ikke spesifisere, da de regnskapsmessig føres sammen med annen type langsiktig gjeld. Dette gjør at netto lånegjeld for 2002 vanskelig lar seg sammenligne med andre årganger (brudd i tidsserien). For sammenligninger mellom kommuner vil imidlertid netto lånegjeld gi en god beskrivelse. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 49 663 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 46 412 kroner.

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent i 2004. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere vekst enn landsgjennomsnittet.

 • Hedmark fylkeskommune vinner på sykehusreformen, taper på oppgaveendringene innen barnevern, familievern og rus og taper også på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen). I 2004 taper Hedmark fylkeskommune om lag 10 millioner kroner på disse systemendringene.
 • Hedmark fylkeskommune taper om lag 2 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.
 • Hedmark fylkeskommune får tildelt om lag samme beløp i ordinære skjønnmidler i 2004 som fylkeskommunen fikk i 2003.

Finansielle indikatorer
Hedmark fylkeskommune hadde i 2002 et netto driftsresultat på –2,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,8 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 187 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 7 296 kroner.

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402

Kongsvinger

413 504

388 997

407 860

18 863

1 087

4,8

94

-1,6

51 286

0403

Hamar

646 971

614 170

640 491

26 321

971

4,3

93

3,3

53 105

0412

Ringsaker

768 509

736 192

758 749

22 557

709

3,1

94

4,1

33 829

0415

Løten

177 588

169 046

176 240

7 195

983

4,3

93

4,0

41 161

0417

Stange

421 570

398 214

415 749

17 536

967

4,4

94

1,9

54 057

0418

Nord-Odal

138 879

132 715

138 921

6 206

1 229

4,7

95

-3,0

52 259

0419

Sør-Odal

192 886

183 466

190 262

6 796

902

3,7

95

-0,3

40 539

0420

Eidskog

176 891

174 933

182 380

7 448

1 160

4,3

94

-7,8

63 638

0423

Grue

159 696

156 481

160 792

4 311

799

2,8

95

-4,8

73 194

0425

Åsnes

230 413

219 879

229 367

9 488

1 189

4,3

95

-1,5

50 082

0426

Våler

113 253

108 889

112 484

3 595

907

3,3

97

-6,1

55 880

0427

Elverum

444 525

409 855

428 565

18 710

1 004

4,6

93

-0,3

34 139

0428

Trysil

202 468

199 479

213 538

14 059

2 001

7,0

93

 

 

0429

Åmot

131 144

125 686

127 487

1 801

410

1,4

99

-2,1

90 046

0430

Stor-Elvdal

94 596

89 220

91 191

1 971

683

2,2

103

 

 

0432

Rendalen

77 283

74 332

76 882

2 550

1 163

3,4

98

 

 

0434

Engerdal

55 526

52 281

54 050

1 769

1 170

3,4

109

-2,4

59 637

0436

Tolga

60 218

57 698

58 959

1 261

702

2,2

105

-0,4

69 854

0437

Tynset

150 664

145 501

147 807

2 306

425

1,6

94

0,0

78 452

0438

Alvdal

74 784

71 204

73 124

1 920

793

2,7

104

-1,2

63 302

0439

Folldal

58 107

55 907

57 377

1 470

833

2,6

108

-0,8

64 557

0441

Os

68 283

63 989

64 817

828

388

1,3

103

-1,4

59 627

Hedmark

 

4 857 761

4 628 134

4 807 089

178 958

950

3,9

95

0,4

49 663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Graf for Hedmark

Til toppen