Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 281,2 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 13,3 millioner kroner. Av dette er 7,1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Statens trafikklærerskole har i samarbeid med høgskolen lagt om trafikklærerutdanningen til en toårig høgskoleutdanning fra høsten 2003. I forbindelse med dette overføres 15,8 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Det er foreslått 140 millioner kroner til utbygging av stamvegprosjektet Jevika–Selli, på E6 i Steinkjer. Prosjektet omfatter bygging av 10 kilometer ny riksveg og 11 kilometer lokalt vegnett. Utbyggingen vil avlaste Steinkjer sentrum for gjennomgangstrafikk og gjøre det mulig med miljømessig opprusting i sentrum. I tillegg bygges sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrum. Anleggsarbeidene startet i januar 2002. Prosjektet er forutsatt gjennomført i to etapper. Strekningen Sneppen–Selli ventes åpnet for trafikk i oktober 2004, mens strekningen Jevika–Sneppen ventes åpnet for trafikk i 2007.
 • Det er satt av 20 millioner kroner til å starte arbeidet med å legge E6 i kulvert ved Røra, mellom Verdal og Steinkjer. Byggingen av kulvert vil føre til at det ved Røra blir planskilt kryssing mellom jernbanen og E6.
 • Det er avsatt i alt 48,5 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. I tillegg er det regnet med at Nord-Trøndelag får stilt til disposisjon 92 millioner kroner i bompenger til videreføring av Namdalprosjektet. Innenfor Namdalsprosjektet videreføres arbeidene på strekningene Orientkrysset–Toddum og Spillum–Namdalsvegen. I tillegg legges det opp til anleggsstart på strekningen Høknes–Orientkrysset i 2004.
 • Det foreslås i 2004 til sammen 550 millioner kroner til utbygging av togradio av typen GSM-R, blant annet på Nordlandsbanen, på strekningen Rognan-Trondheim. Utbyggingen av GSM-R på denne strekningen skal stå ferdig innen utgangen av 2004.
 • Falstadsenteret i Levanger kommune er opprettet som et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter. Et prosjektet med rehablitering av Falstadsenteret foreslås startet i 2004 med en bevilgning på 24 millioner kroner.
 • Oppfølging av NORVEG-prosjektet for å utvikle et senter for kystkultur og kystnæring i Nord-Trøndelag. Prosjektet omfatter miljøutfordringer knyttet til forvaltningen av kyst- og havressurser i et bredt perspektiv.
 • Nytt nasjonalparksenter i Lierne opprettes.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,4 prosent.

Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,3 prosent Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent, gir det en reell vekst på 0 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 1,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Kommunene i Nord-Trøndelag tjener marginalt på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes. De fire endringene ble påbegynt i 2002 og får sterkere effekt for hvert år fram mot 2006.
 • Kommunene i Nord-Trøndelag tjener om lag 1 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av innbyggertilskuddet.
 • Kommunene i Nord-Trøndelag taper ca. 5 millioner kroner på at det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp i 2004 (systemvirkningen er om lag 5 millioner kroner).

Mosvik er den kommunen i Nord-Trøndelag som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2004, med en nedgang på 2,3 prosent.

 • I utgangspunktet taper Mosvik kommune noe på bruk av nyere befolkningsdata og innføring av nye kostnadsnøkkel for rus og psykiatri. I tillegg blir skjønnsmidlene redusert fra 2003 til 2004.

Levanger kommune er den kommunene i Nord-Trøndelag som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2004 med på 5,6 prosent.

 • Hovedårsaken til at Levanger får en høy vekst er at kommunen tjener på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen. I tillegg tjener kommunen på virkningene av de fire endringene som ble påbegynt i 2002. Kommunen taper noe på ny kostnadsnøkkel for rus og psykiatri.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2002 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2002 et netto driftsresultat på 0,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Tallene for 2002 er sterkt påvirket av bokføringen av pensjonsforpliktelser. For dette regnskapsåret lar disse seg ikke spesifisere, da de regnskapsmessig føres sammen med annen type langsiktig gjeld. Dette gjør at netto lånegjeld for 2002 vanskelig lar seg sammenligne med andre årganger (brudd i tidsserien). For sammenligninger mellom kommuner vil imidlertid netto lånegjeld gi en god beskrivelse. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 60 695 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 46 412 kroner.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent i 2004. Dette er en vekst som er 3 prosentpoeng lavere enn veksten for landsgjennomsnittet.

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune tjener på sykehusreformen, men ikke nok til å oppveie det den taper på oppgaveendringene innen barnevern, familievern og rus.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune taper samlet sett på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen).
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune tjener om lag 1 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune får en nedgang i ordinært skjønn på om lag 20 millioner kroner.

Finansielle indikatorer
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2002 et netto driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,8 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var –1849 kroner per innbygger, dvs. at Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde større utlån enn låneopptak i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 7019 kroner.

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1702

Steinkjer

502 367

475 744

500 159

24 415

1 196

5,1

 

-0,8

53 792

1703

Namsos

308 939

298 165

307 846

9 681

782

3,2

 

-2,5

73 559

1711

Meråker

81 179

78 979

80 599

1 619

633

2,1

 

4,2

76 718

1714

Stjørdal

442 257

421 627

442 523

20 896

1 103

5,0

 

-0,8

50 301

1717

Frosta

73 766

71 891

73 872

1 981

801

2,8

 

-0,8

68 670

1718

Leksvik

103 810

100 685

103 151

2 465

702

2,4

 

0,6

62 927

1719

Levanger

423 351

403 239

427 153

23 914

1 351

5,9

 

2,7

53 461

1721

Verdal

338 127

323 116

332 077

8 961

654

2,8

 

2,6

52 272

1723

Mosvik

36 949

35 762

34 935

-826

-923

-2,3

 

1,4

81 257

1724

Verran

90 351

88 115

89 135

1 020

381

1,2

 

-0,4

80 210

1725

Namdalseid

62 662

61 511

61 880

369

205

0,6

 

1,4

76 392

1729

Inderøy

154 219

148 112

152 568

4 456

759

3,0

 

1,9

56 190

1736

Snåsa

71 822

69 349

69 801

451

195

0,7

 

1,8

 

1738

Lierne

60 997

57 525

58 564

1 040

670

1,8

 

-0,9

72 756

1739

Røyrvik

27 492

25 485

25 682

197

361

0,8

 

2,7

129 786

1740

Namsskogan

40 913

38 145

37 401

-744

-770

-2,0

 

-0,1

74 432

1742

Grong

82 392

80 489

81 510

1 021

404

1,3

 

-2,3

84 549

1743

Høylandet

49 047

46 752

46 035

-717

-563

-1,5

 

1,0

80 463

1744

Overhalla

99 835

95 946

99 116

3 170

879

3,3

 

2,6

59 605

1748

Fosnes

36 074

34 326

34 538

212

278

0,6

 

1,1

83 070

1749

Flatanger

52 032

50 863

51 061

198

159

0,4

 

2,4

78 221

1750

Vikna

111 399

107 386

110 352

2 966

749

2,8

 

0,9

67 155

1751

Nærøy

153 680

149 342

151 172

1 831

347

1,2

 

-0,7

70 852

1755

Leka

30 056

29 004

28 970

-34

-51

-0,1

 

1,8

78 024

Nord-Trøndelag

3 433 716

3 291 558

3 400 099

108 541

851

3,3

 

0,5

60 695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Graf for Nord Trøndelag

Til toppen