Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 321,6 millioner kroner til Høgskolen i Bodø. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 15,9 millioner kroner. Av dette er 8 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye stipendiatstillinger ved Høgskolen i Bodø. Høgskolen i Bodø er tildelt 13 millioner kroner til husleie på Mørkved. Budsjettrammen er foreslått økt med 0,7 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år
 • Det foreslås en bevilgning på 136,8 millioner kroner til Høgskolen i Narvik. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 4,2 millioner kroner. Av dette er 2,1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Narvik
 • Det foreslås en bevilgning på 89,7 millioner kroner til Høgskolen i Nesna. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 4,2 millioner kroner. Av dette er 2,1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Nesna
 • Bevilgningen til Nordland kunst- og filmskole foreslås videreført på samme nivå som i fjor med 2,2 millioner kroner
 • 100 millioner kroner er avsatt til prosjektet Osen-Korgen. Prosjektet omfatter bygging av 13 kilometer ny veg. 8,5 kilometer av den nye vegen går i tunnel gjennom Korgfjellet. Utbyggingen betyr at Korgfjellet fjernes som flaskehals på stamvegnettet, og at E6 innkortes med om lag 4 kilometer. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2005. Den nye vegen vil bedre framkommeligheten og regulariteten på E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana, særlig vinterstid
 • 190 millioner kroner er avsatt til prosjektet Lofotens fastlandsforbindelse. Anleggsarbeidene startet i august 2003, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2007
 • 15 millioner kroner er avsatt til å dekke kostnadsøkninger på prosjektet E6 Beisfjord bru-Sjømannskirka i Narvik. Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2003
 • Regjeringen går i budsjettforslaget for 2004 inn for anleggsstart på E12 Umskaret. Prosjektet er beregnet å koste i alt 255 millioner kroner. Det er beregnet om lag 70 millioner til prosjektet i 2004, og beløpet dekkes i sin helhet av overførte midler fra tidligere år
 • I tillegg er det avsatt i alt 139 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Innenfor denne rammen videreføres arbeidene med utbedring av riksveg 76 Tosenvegen og utskifting av ferjekaiene i sambandet Flostad-Søvik på riksveg 828 i Herøy og Alstadhaug kommuner. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. I tråd med tidligere handlingsprogram er det avsatt midler som tilskudd til rassikring av fylkesveg 751 Beisfjordvegen i Narvik kommune
 • Det foreslås bevilget midler til videreføring av sikringsanlegg og DATC (forenklet automatisk trafikkstopp) på strekningen mellom Grong og Mosjøen, på Nordlandsbanen
 • Utbygging av togradio av typen GSM-R vil neste år skje på blant annet Nordlandsbanen, på strekningen Rognan - Trondheim. Utbyggingen av GSM-R på denne strekningen skal stå ferdig innen utgangen av 2004. Utbyggingen av GSM-R på strekningen Bodø-Rognan skal stå ferdig innen utgangen av 2003
 • Det foreslås avsatt 43,2 millioner kroner i 2004 for å gjennomføre flytting av Luftfartstilsynet til Bodø
 • Det er for 2004 avsatt 130 millioner kroner til miljøtiltak på og rundt Bodø hovedflystasjon. Samtidig er det avsatt 36 millioner kroner for å avslutte restaurering av vann- og avløpsanlegget på flystasjonen
 • Røde Kors Krigsminnemuseum i Narvik foreslås støttet med 310000 kroner. Museet formidler historien om kampene rundt Narvik i 1940 og okkupasjonstiden i byen under den annen verdenskrig
 • Økt bevilgning til Helgeland Museum fra 2,4 til 5,8 millioner kroner
 • Økt bevilgning til Museum Nord fra 2,3 til 3,6 millioner kroner
 • Økt bevilgning til Salten Museum fra 3,4 til 4,7 millioner kroner
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter i Nordland
 • Nytt nasjonalparksenter i Saltdal
 • Det er foreslått en byggebevilgning på 100 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt ved Høgskolen i Bodø, Mørkved
 • Det er foreslått en byggebevilgning på 40 millioner kroner til nybygg for Høgskolen i Nesna
 • Det settes av 45 millioner kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Lovund, og det satt av til sammen 997 000 kroner til permanent merking av fiskerihavnene i Reine og Ballstad
 • I tillegg kommer i alt 6,423 millioner kroner i tilskudd til fiskerihavneanlegg i Bleik, Dverberg, Brønnøysund, Sørarnøy, Svolvær, Laukvik, , Ballstad og Melbu
 • Det settes av 20 millioner kroner til farledsutbedring i Tjeldsundet
 • Kystverket og Forsvaret inngår en samarbeidsavtale som betyr at det vil være et fartøy med slepebåtkapasitet i beredskap utenfor Vesterålen og Sør-Troms.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,4 prosent.

Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,1 prosent Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent, gir det en reell nedgang på 0,1 prosent. Kommunene i Nordland anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 1,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Kommunene i Nordland tjener på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes. De fire endringene ble påbegynt i 2002 og får sterkere effekt for hvert år fram mot 2006.
 • Kommunene i Nordland taper om lag 28,5 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av innbyggertilskuddet.
 • Kommunene i Nordland taper ca. 10 millioner kroner på at det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp i 2004 (systemvirkningen er om lag 53 millioner kr).

Vevelstad er den kommunen i Nordland som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2004, med en nedgang på 2,9 prosent

 • I utgangspunktet taper Vevelstad kommune noe på bruk av nyere befolkningsdata og innføring av nye kostnadsnøkkel for rus og psykiatri. I tillegg taper kommunene på de fire endringene som ble påbegynt i 2002.

Bodø kommune er den kommunene i Nordland som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2004 med på 5,8 prosent

 • Hovedårsaken til at Bodø får en høy vekst er virkningene av de fire endringene som ble påbegynt i 2002. I tillegg tjener kommunen på ny kostnadsnøkkel for rus og psykiatri. Kommunen taper på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Nordland hadde i 2002 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Nordland hadde i 2002 et netto driftsresultat på 0,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Tallene for 2002 er sterkt påvirket av bokføringen av pensjonsforpliktelser. For dette regnskapsåret lar disse seg ikke spesifisere, da de regnskapsmessig føres sammen med annen type langsiktig gjeld. Dette gjør at netto lånegjeld for 2002 vanskelig lar seg sammenligne med andre årganger (brudd i tidsserien). For sammenligninger mellom kommuner vil imidlertid netto lånegjeld gi en god beskrivelse. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 55 447 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 46 412 kroner.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent i 2004. Dette er en vekst som er 0,9 prosentpoeng lavere enn veksten for landsgjennomsnittet.

 • Nordland fylkeskommune taper både på sykehusreformen og på oppgaveendringene innen barnevern, familievern og rus.
 • Nordland fylkeskommune taper samlet sett på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen).
 • Nordland fylkeskommune tjener om lag 15 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.
 • Nordland fylkeskommune får en nedgang i ordinært skjønn på om lag 20 millioner kroner.

Finansielle indikatorer
Nordland fylkeskommune hadde i 2002 et netto driftsresultat på 6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,8 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 756 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 7 019 kroner

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1804

Bodø

951 597

907 314

960 008

52 693

1 249

5,8

 

-2,1

48 032

1805

Narvik

464 265

437 411

459 441

22 030

1 193

5,0

 

-2,4

61 311

1811

Bindal

70 548

69 878

71 440

1 562

857

2,2

 

-1,7

76 327

1812

Sømna

72 048

69 542

71 668

2 126

1 012

3,1

 

3,5

78 083

1813

Brønnøy

214 819

210 833

219 969

9 136

1 215

4,3

 

3,0

55 400

1815

Vega

54 747

53 583

53 491

-92

-66

-0,2

 

1,8

70 938

1816

Vevelstad

28 756

28 036

27 216

-820

-1 524

-2,9

 

5,5

88 972

1818

Herøy

66 490

63 279

63 756

477

266

0,8

 

1,9

78 248

1820

Alstahaug

198 033

192 630

199 642

7 012

942

3,6

 

1,3

64 261

1822

Leirfjord

75 452

73 525

75 466

1 941

877

2,6

 

-0,5

60 099

1824

Vefsn

347 450

340 297

353 714

13 417

997

3,9

 

2,8

49 128

1825

Grane

57 201

55 492

55 098

-394

-255

-0,7

 

2,4

51 690

1826

Hattfjelldal

57 081

56 125

56 290

165

105

0,3

 

6,7

35 577

1827

Dønna

60 200

58 202

59 832

1 630

1 058

2,8

 

4,4

66 878

1828

Nesna

65 642

65 087

65 142

55

30

0,1

 

3,0

57 038

1832

Hemnes

135 422

133 337

138 894

5 557

1 221

4,2

 

4,2

8 889

1833

Rana

623 962

598 590

624 291

25 701

1 015

4,3

 

1,9

47 753

1834

Lurøy

84 769

83 624

83 359

-265

-132

-0,3

 

5,2

33 121

1835

Træna

25 948

28 116

28 660

544

1 173

1,9

 

13,0

98 470

1836

Rødøy

66 556

66 947

66 167

-780

-534

-1,2

 

1,0

63 146

1837

Meløy

200 102

193 898

200 148

6 250

913

3,2

 

0,1

65 949

1838

Gildeskål

87 678

84 705

85 001

296

134

0,4

 

-0,8

65 056

1839

Beiarn

46 761

45 795

46 121

326

267

0,7

 

3,4

142 673

1840

Saltdal

150 551

147 324

143 605

-3 719

-769

-2,5

 

1,0

83 179

1841

Fauske

246 674

238 785

243 547

4 762

500

2,0

 

-2,7

44 996

1842

Skjerstad

49 516

48 362

47 173

-1 189

-1 121

-2,5

 

-0,6

86 974

1845

Sørfold

78 877

76 542

77 866

1 324

594

1,7

 

1,6

75 839

1848

Steigen

101 889

98 993

100 788

1 795

624

1,8

 

-1,1

84 605

1849

Hamarøy

76 240

73 998

76 094

2 096

1 088

2,8

 

0,4

70 920

1850

Tysfjord

85 490

83 944

82 449

-1 494

-667

-1,8

 

-6,1

77 531

1851

Lødingen

78 582

76 044

78 112

2 068

868

2,7

 

2,0

83 078

1852

Tjeldsund

55 783

54 274

54 882

608

421

1,1

 

-4,4

75 124

1853

Evenes

55 433

53 784

55 459

1 675

1 121

3,1

 

-3,5

95 153

1854

Ballangen

90 042

87 172

89 342

2 170

810

2,5

 

0,6

81 660

1856

Røst

29 412

28 682

28 191

-491

-766

-1,7

 

 

 

1857

Værøy

32 973

31 899

32 076

176

228

0,6

 

-1,7

71 562

1859

Flakstad

56 736

55 459

55 610

151

99

0,3

 

-0,1

62 824

1860

Vestvågøy

298 076

288 925

298 078

9 153

851

3,2

 

-0,1

10 711

1865

Vågan

247 491

241 329

248 798

7 470

827

3,1

 

1,1

63 476

1866

Hadsel

224 774

219 365

225 879

6 514

809

3,0

 

-1,9

62 688

1867

104 871

101 975

105 136

3 161

1 020

3,1

 

0,3

60 110

1868

Øksnes

137 053

130 258

133 507

3 249

697

2,5

 

-1,7

52 304

1870

Sortland

257 558

247 719

257 553

9 834

1 038

4,0

 

1,8

60 095

1871

Andøy

166 680

161 909

165 016

3 107

567

1,9

 

0,2

67 769

1874

Moskenes

46 476

45 199

45 288

89

71

0,2

 

 

 

Nordland

6 726 706

6 508 187

6 709 264

201 077

849

3,1

 

0,3

55 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Graf for Norland

Til toppen