Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det er avsatt i alt 73,7 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket.
 • Et nasjonalt demonstrasjonsprosjekt for "nullvisjonen" (ingen drepte eller alvorlig skadde trafikken) vil bli gjennomført i området Lillehammer-Øyer. Prosjektet omfatter tiltak som gjelder både trafikant, kjøretøy og veg, både på E6 og tilstøtende veger. Prosjektet er planlagt å koste 100 millioner kroner og skal stå ferdig i 2005.
 • Det foreslås i 2004 til sammen 550 millioner kroner til utbygging av togradio av typen GSM-R, blant annet på blant annet Raumabanen (Dombås–Åndalsnes). Utbyggingen av GSM-R på denne strekningen skal stå ferdig innen utgangen av 2004.
 • Samferdselsdepartementet legger til grunn at NSB opprettholder nattoget på Dovrebanen.
 • Samferdselsdepartementet vil i 2004 kunngjøre konkurranse om drift av persontrafikk på prøvestrekningen Gjøvikbanen.
 • Restaureringsarbeid ved Hegge stavkirke forberedes.
 • I løpet av 2004 er verneplan for Reinheimen planlagt gjennomført innenfor nasjonalparkplanen
 • Justisdepartementet vil vente med en vurdering av om de to politidistriktene i Oppland fylke bør slås sammen til politireformen er gjennomført og evaluert.
 • Bevilgningen til Per Gynt-stemnet økes fra 0,2 millioner kroner til 1,2 millioner kroner.
 • Bevilgningen til Randsfjordmuseene økes fra 2,5 millioner kroner til 3,6 millioner kroner.
 • Valdres sommersymfoni foreslås støttet med 400000 kroner.
 • Videreføring av tusenårssteder: 0,8 millioner kroner til Hundorp.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Kommunene i Oppland

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Fra 2003-2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,4 prosent.

Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 4,2 prosent Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent, gir det en reell vekst på 1,0 prosent. Kommunene i Oppland anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Kommunene i Oppland tjener på de fire endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006. I løpet av denne perioden skal det ekstraordinære skjønnet avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp og inntektsutjevningen skal økes. De fire endringene ble påbegynt i 2002 og får sterkere effekt for hvert år fram mot 2006.
 • Det at nyere kriteriedata legges til grunn betyr lite for innbyggertilskuddet til kommunene i Oppland sett under ett.
 • Kommunene i Oppland taper på at det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp i 2004, men vinner på at det innføres egen delkostnadsnøkkel for landbruk og miljøvern. I 2004 taper kommunene i Oppland om lag 1,3 millioner kroner på de to endringene i kostnadsnøkkelene.

Etnedal er den kommunen i Oppland som anslås å få lavest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 1,3 prosent.

 • Det er flere relativt små endringer som til sammen forklarer at Etnedal kommune får en lav vekst. Kommunen taper på at satsene for regionaltilskuddet reduseres, på innføring av en ny delkostnadsnøkkel for sosialhjelp og kommunen tildeles noe mindre skjønnsmidler i 2004.

Skjåk er den kommunen i Oppland som anslås å få høyest vekst i frie inntekter i 2004, med en vekst på 6,5 prosent.

 • Hovedårsaken til at Skjåk får en høy vekst er at kommunen tjener om lag 1,8 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftutjevningen.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Kommunene i Oppland hadde i 2002 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelige mellom kommunene.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge rundt 3-4 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Oppland hadde i 2002 et netto driftsresultat på 2,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Tallene for 2002 er sterkt påvirket av bokføringen av pensjonsforpliktelser. For dette regnskapsåret lar disse seg ikke spesifisere, da de regnskapsmessig føres sammen med annen type langsiktig gjeld. Dette gjør at netto lånegjeld for 2002 vanskelig lar seg sammenligne med andre årganger (brudd i tidsserien). For sammenligninger mellom kommuner vil imidlertid netto lånegjeld gi en god beskrivelse. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Oppland hadde i gjennomsnitt 48 746 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2002. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 46 412 kroner.

Oppland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2003-2004
Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent i 2004. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

 • Oppland fylkeskommune taper på sykehusreformen, oppgaveendringene innen barnevern, familievern og rus, og også på endringene som skal gjennomføres i inntektssystemet i løpet av perioden 2002-2006 (avvikling av ekstraordinært skjønn og opptrapping av skatteandelen). Disse endringene medfører at Oppland fylkeskommune i alt taper nær 34 millioner kroner fra 2003 til 2004.
 • Oppland fylkeskommune tjener på om lag 0,5 millioner kroner på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen.
 • Oppland fylkeskommune får en økning i ordinært skjønn på nær 19 millioner kroner.

Finansielle indikatorer
Oppland fylkeskommune hadde i 2002 et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 0,8 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 968 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 7 296 .

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer

584 834

546 809

573 086

26 278

1 053

4,8

94

-0,2

54 841

Gjøvik

645 182

597 544

630 137

32 593

1 192

5,5

95

6,9

47 323

Dovre

82 097

77 966

79 705

1 739

603

2,2

99

-0,7

58 259

Lesja

71 517

67 446

69 088

1 642

740

2,4

97

7,4

45 030

Skjåk

74 574

71 336

75 951

4 615

1 924

6,5

99

3,7

52 166

Lom

72 460

69 556

71 123

1 567

632

2,3

101

4,8

54 512

Vågå

102 794

97 807

102 823

5 016

1 320

5,1

94

0,7

50 454

Nord-Fron

150 327

144 548

150 259

5 712

970

4,0

95

3,9

39 414

Sel

161 927

155 703

160 735

5 032

825

3,2

94

1,9

48 402

Sør-Fron

92 222

90 346

93 804

3 459

1 037

3,8

96

5,2

48 400

Ringebu

134 404

130 816

135 015

4 200

904

3,2

94

..

..

Øyer

123 479

116 184

123 000

6 816

1 394

5,9

94

3,3

41 837

Gausdal

158 443

152 337

159 670

7 332

1 185

4,8

94

4,7

42 563

Østre Toten

367 768

350 723

362 010

11 287

770

3,2

94

1,5

47 484

Vestre Toten

307 175

294 728

309 515

14 787

1 171

5,0

94

-3,8

48 838

Jevnaker

158 642

147 804

154 013

6 209

986

4,2

94

5,9

56 826

Lunner

198 789

190 301

198 041

7 740

915

4,1

96

3,6

42 042

Gran

335 684

317 608

330 774

13 165

1 006

4,1

94

4,5

41 835

Søndre Land

163 816

159 731

164 595

4 864

794

3,0

95

2,1

62 622

Nordre Land

179 694

176 123

185 330

9 207

1 339

5,2

92

2,8

51 576

Sør-Aurdal

104 368

101 612

103 952

2 340

703

2,3

96

1,4

51 517

Etnedal

53 164

51 044

51 725

681

477

1,3

112

0,3

40 522

Nord-Aurdal

168 321

162 363

168 296

5 933

903

3,7

94

-1,7

54 680

Vestre Slidre

67 375

64 791

66 843

2 052

899

3,2

103

2,4

39 651

Øystre Slidre

90 491

86 388

90 387

3 999

1 295

4,6

96

2,3

45 677

Vang

58 863

55 625

57 105

1 481

905

2,7

99

8,9

31 196

 

4 708 410

4 477 239

4 666 984

189 748

1 034

4,2

95

2,7

48 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Graf for Oppland

Til toppen