Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det foreslås en bevilgning på 3 milliarder kroner til Universitetet i Oslo. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 235,2 millioner kroner. Av dette er 124,3 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 55 nye stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. Økt kommersialisering av oppfinnelser fra universitet og høgskoler er et prioritert mål for Regjeringen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til Universitetet i Oslo for oppbygging av teknologioverføringskontor. Universitetet skal samarbeide med høgskolene i regionen om oppfinnelser fra disse institusjonene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Senteret holder til i foreløpig lokale ved Universitetet i Oslo frem til restaureringen av Villa Grande er gjennomført. Regjeringens mål er å gjøre Villa Grande til et kraftsentrum for forebyggende arbeid mot rasisme, diskriminering og brudd på menneskeretter. Regjeringen foreslår å bevilge 46 millioner kroner til restaureringen av Villa Grande.
 • Det foreslås en bevilgning på 82 millioner kroner til Arkitekthøgskolen i Oslo. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 2 millioner kroner. Av dette er 1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Arkitekthøgskolen i Oslo.
 • Det foreslås en bevilgning på 106,1 millioner kroner til Norges idrettshøgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 3,7 millioner kroner. Av dette er 1,7 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Norges idrettshøgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 188,2 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 2,9 millioner kroner. Av dette er 1,4 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 1 ny stipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 157,1 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Oslo. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 1,6 millioner kroner. Av dette er 0,6 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Det er lagt inn ytterligere 13 millioner kroner i husleie i budsjettrammen til Kunsthøgskolen i Oslo. Videre er det lagt inn 6 millioner kroner i økte driftsmidler knyttet til innflytting i nye lokaler i Seilduksfabrikken byggetrinn I.
 • I tråd med St.meld. nr. 18 (2001-2002) har departementet, sammen med Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo, opprettet et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. For 2003 ble det bevilget midler til 4 stipendiatstillinger, og departementet forslår å bevilge midler til 3 nye stipendiatstillinger i 2004.
 • Det foreslås en bevilgning på 781,3 millioner kroner til Høgskolen i Oslo. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 40,1 millioner kroner. Av dette er 20,9 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 3 nye stipendiatstillinger ved Høgskolen i Oslo.
 • Regjeringa vil fra 1. januar 2004 etablere et organ for internasjonalisering av høgre utdanning. Det er foreslått en bevilgning på 13 millioner kroner til det nye senteret.
 • Det foreslås en bevilgning på 41,3 millioner kroner til Det teologiske Menighetsfakultet. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 2,6 millioner kroner. Av dette er 0,6 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye stipendiatstillinger ved Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Det foreslås en bevilgning på 49,3 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 2,3 millioner kroner. Av dette er 0,9 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Det foreslås en bevilgning på 39,4 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 1,8 millioner kroner. Av dette er 0,8 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Det foreslås en bevilgning på 21,9 millioner kroner til Menighetssøsterhjemmets Høgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 1 millioner kroner. Av dette er 0,5 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Det foreslås en bevilgning på 193,7 millioner kroner til Norges veterinærhøgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 3,9 millioner kroner. Av dette er 1,3 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003. Økningen i 2004 er dels lagt inn som forskningsmidler, dels som en økning i institusjonens basisbevilgning. I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til tre nye stipendiatstillinger ved Norges veterinærhøgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 6,9 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 0,3 millioner kroner. Av dette er 0,2 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,6 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 11,9 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 0,2 millioner kroner. Av dette er 0,1 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,8 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 5,5 millioner kroner til Oslo Merkantile høyskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 0,4 millioner kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 5,6 millioner kroner til Norsk Reiselivshøgskole. For å finansiere Kvalitetsreformen er det foreslått 0,5 millioner kroner. Av dette er 0,2 millioner kroner videreført fra budsjettet for 2003.
 • Driftstilskuddet til Den Norske Opera er foreslått økt netto med 17,9 millioner kroner. Dette sikrer at Operaen får kan komme i gang med nødvendig omstilling og utvikling av virksomheten frem mot innflytting i nytt operahus.
 • Etablering av en scene for dans i Oslo har høy prioritet i dansemiljøet. Det foreslås avsatt 3 millioner kroner til Senter for dansekunst til etablering og drift av en scene for dans, Dansens Hus AS, i løpet av 2004. Planen er at scenen midlertidig legges til Det Norske Teatrets prøvescene.
 • Bevilgningen til Norsk Folkemuseum økes fra 41,4 millioner kroner til 44,3 millioner kroner.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 2209 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått 255 millioner kroner til prosjektet E6 Assurtjern – Klemetsrud. Prosjektert omfatter utvidelse av eksisterende E6 til firefelts veg på en 7 kilometer lang strekning. Arbeidet tok til i august 2002. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2004.
 • I tillegg er det avsatt i alt 286,4 millioner kroner i statlige bevilgninger og 305 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2 til investeringer på "øvrige riksveger" i Oslo (riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet) og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Innenfor disse midlene er det forutsatt at 20 millioner kroner skal nyttes til videre planlegging av E18 prosjektet Bjørvika.
 • Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og tiltak for å innfri kravene i grenseverdiforskriften til forurensningsloven.
 • Innenfor Statens vegvesens virkeområde skal det i 2004 brukes til sammen 490 millioner for særskilte tiltak for kollektivtransporten i Oslo-området (Oslo og Akershus), blant annet for å følge opp Oslopakke 1 og Oslopakke 2 og for å ruste opp T-banen og til utbygging av T-baneringen.
 • For Oslo er det for 2004 avsatt i alt 375 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Det legges til grunn at det skal benyttes 90 millioner kroner til opprusting av T-banen i Oslo, fordelt med 82 millioner kroner i statlige midler og 8 millioner kroner i bompengemidler. Til utbygging av T-baneringen er det avsatt 161 millioner kroner, fordelt med 82 millioner i statlige midler og 79 millioner kroner i bompenger. I tillegg er det også foreslått midler til utvikling av Nationalteateret stasjon til et bedre kollektivknutepunkt og midler til signalprioritering for buss og trikk.
 • Regjeringen vil gi Statens vegvesen hovedansvaret for å legge til rette for innføring av signalprioritering for buss og trikk i aktuelle lyskryss i kollektivtrasene i Oslo.
 • Forslaget om å frita produksjonsvirksomhet fra el-avgift vil bidra til å redusere kostnadene for tog, t-bane og trikk, noe som er av stor betydning for kollektivtrafikken i Oslo.
 • Til den nyopprettede belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene foreslår regjeringen til sammen 100 millioner kroner i 2004. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand kan søke om midler fra ordningen. Med denne ordningen ønsker regjeringen å premiere byområder hvor veksten i biltrafikken begrenses og kollektivtransporten tar en større del av trafikkveksten.
 • Regjeringen går inn for at det opprettes et samordningsorgan for kollektivtransporten i hovedstadsområdet. Et slikt organ vil gjøre det lettere å se transportsystemet i dette området i sammenheng, og dermed bidra til en effektiv transportløsning.
 • Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur foreslås støttet med 0,74 millioner kroner. De gjennomfører hvert år et sommerarrangement med fremføring av historiske spill og konserter på Akershus festning.
 • Det er avsatt 160 millioner kroner til nytt administrasjonsbygg på Akershus for Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben. Bygget er planlagt å stå ferdig ved årsskifte 2005-2006.
 • Det foreslås bevilget 15 millioner kroner til Hovedstadsaksjonen. Hovedstadsaksjonen er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune og private gårdeiere for å ruste opp Oslo sentrum frem mot markeringen av unionsoppløsningen i 2005.
 • Justisdepartementet setter av midler for å utvide kapasiteten ved Oslo fengsel med 23 plasser i løpet av sommeren 2004.
 • Det skal opprettes et sentralt sekretariat for den statlige konfliktrådsordningen i Oslo fra 1. januar 2004. Gjenopptakelsekommisjonen for straffesaker skal ha kontor i de samme lokalene.
 • Regjeringen foreslår at det i 2004 bevilges investeringstilskudd på 208 millioner kroner til Nye Ahus. Helsedepartementets samlede investeringstilskudd til utbyggingene Ahus, fase 2 av St. Olavs Hospital og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet er beregnet til om lag 4,5 milliarder kroner over hele utbyggingsperioden.
 • Forslaget til total bevilgning til Kompetansesenter for spesialundervisning er 677,8 millioner kroner. Hovedandelen av denne bevilgningen går til Statped. Statped har hoveddelen av administrasjonen lokalisert i Molde, direktøren lokalisert i Bergen og resten lokalisert på Hamar og i Oslo. Tildelingen til Statped blir i hovedsak viderefordelt til kompetansesenter og andre tiltak rundt omkring i hele landet.
 • Det er foreslått en byggebevilgning på 31,5 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt ved Norges musikkhøgskole.

Anslag på vekst i frie inntekter
Fra 2003 til 2004 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,5 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2003, hvor skatteanslaget er nedjustert med 500 millioner kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen av skatteanslaget fordeler seg med 400 millioner kroner på kommunene og 100 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten på 4,5 prosent kommer i tillegg til 300 millioner kroner i økt støtte til særlig ressurskrevende brukere og 240 millioner kroner i økt kompensasjon for merutgifter til skolepakke II.

Prisveksten 2003-2004 er anslått til 3,25 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Oslo kommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 6 prosent. Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 3,25 prosent gir det en reell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent. Oslo kommune anslås å få en vekst i de frie inntektene som er om lag 1,4 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at Oslo kommune får en høyere vekst enn landsgjennomsnittet skyldes flere forhold.

Oslo tjener på flere oppgaveendringer og endringer i inntektssystemet. Dette gjelder bl a overgangsordninger knyttet til sykehusreformen, overgangsordninger knyttet til at staten overtar ansvaret for rusområdet og overgangsordninger knyttet til merverdiavgiften. Videre tjener Oslo på nye kriterier knyttet til rus og psykiatri.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med at driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er ansett å ligge på 3-4% av driftsinntektene. Oslo (som kommune og fylkeskommune) hadde i 2001 et netto driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene.

Kommune

Anslag på
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
oppgave-
korrigerte
frie inntekter
2003
(1000 kr)

Anslag på
frie inntekter
2004
(1000 kr)

Vekst fra
2003-2004
(1000 kr)

Vekst i kr
per innb. fra
2003-2004
(kroner per innb.)

Vekst i
prosent fra
2003-2004
(i %)

Korrigerte
inntekter
2002 i prosent
av landsgj.

Netto drifts-
resultat i
prosent av
drifts-
inntektene
(i %)

Netto låne-
gjeld i kr
per innb.
(kroner
per innb.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

Oslo

13 852 644

13 052 796

13 744 177

691 381

1 336

5,3

117

2,9

20 514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

 

116 447 593

110 189 629

115 089 750

4 900 121

1 076

4,4

100

0,1

46 412

Til toppen