Normrentesatsen 3,25 prosent fra og med 1. januar 2004

Stortinget har i tråd med Regjeringens forslag vedtatt at det fra 1. januar 2004 innføres en ny metode for fastsetting av normrenten.

Vedtaket skal etter planen sanksjoneres av Kongen i statsråd fredag 12.desember. Metoden åpner for endringer i normrentesatsen annen hver måned (januar, mars, mai, juli, september og november). Les mer om dette i Ot.prp.nr. 1 (2003-2004), kapittel 5. Normrentesatsen vil etter dette bli 3,25 prosent fra og med 1. januar 2004. Også med den nye metoden for fastsettelse av normrenten vil utlånsrenten i Statens Pensjonskasses boliglånsordning være normrenten tillagt 1/2 prosentpoeng.

Med tilbakevirkende kraft har Stortinget tidligere vedtatt at normrentesatsen settes til 3,5 pst. fra 1. september 2003. Se også Finansdepartementets pressemelding 69/2003.