Nr.:

79/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i 2004

Regjeringen foreslår en rekke skatte- og avgiftsendringer i 2004. Både el-avgiften og arbeidsgiveravgiften må legges om. Det foreslås lettelser i merverdiavgiften for persontransport. De nye skatte- og avgiftslettelsene i 2004-budsjettet utgjør om lag 510 millioner kroner. Hittil har denne Regjeringen redusert skatter og avgifter med nesten 20 milliarder kroner.

Både den geografisk differensierte arbeids­giver­avgiften og el-avgiften for nærings­virksomhet må legges om fra 1. januar 2004. Omleggingene har sin bakgrunn i at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har varslet at de gjeldende avgiftsreglene er i strid med EØS-avtalens vilkår for statsstøtte. Se egne pressemeldinger om disse endringene.

Regjeringen foreslår å innføre en generell kompensasjonsordning for merverdi­avgift for kommunesektoren. Omleggingen vil gjøre det enklere og billigere for kommunene å kjøpe tjenester fra private og samarbeide seg i mellom. Dette vil bidra til mer effektiv resursbruk i kommunesektoren. Regjeringen foreslår også end­ringer i de særskilte skattereglene for kraftforetak. Se egne pressemeldinger om disse endringene.

Nærmere om andre skatte- og avgiftsendringer i budsjettet for 2004:

Ny, lav merverdiavgiftssats på 6 prosent for persontransport og NRK
Regjeringen foreslår å innlemme persontransport i merverdiavgiftssystemet med en sats på 6 prosent fra 1. mars 2004. Full fradrags­rett for inngående merverdiavgift gir besparelser for næringen som er større enn 6 prosent av billettinntektene. Samlet vil den lave satsen gi næringen en avgiftslettelse på knapt ½ milliard kroner i året. Dette vil styrke kol­lektiv­transporten og legge grunnlag for reduserte billettpriser. I tillegg vil en rekke avgrensings­problemer og konkur­ranse­vridninger som skyldes dagens unntak falle bort.

Regjeringen foreslår å gjøre merverdiavgiftssatsen på 6 prosent gjeldende også for NRKs allmenn­kringkastingsvirksomhet, som i dag har en sats på 12 prosent. Samtidig foreslår Regjeringen at bevilgningen til NRK som gjelder momskompensasjon, fjernes. Samlet vil disse forslagene ikke påvirke NRKs økonomiske stilling.

Rusbrus
Regjeringen foreslår å øke avgiften på brennevinsbasert rusbrus ved å avgiftslegge all brennevins­basert drikk likt med brennevin over 22 volumprosent. De økte avgifts­inntektene vil Regjeringen tilbakeføre til forbrukerne ved at avgiftene på alle drikkevarer reduseres med 2,5 prosent reelt fra 2003 til 2004.

Røyketobakk
Avgiften på røyketobakk er knapt 70 prosent av avgiften for sigaretter. Det er ingen helsemessige årsaker til denne avgiftsmessige for­skjells­behandlingen. Regjeringen foreslår å øke avgiften på røyketobakk slik at avgifts­belastningen på sigaretter og røyketobakk blir den samme.

Forenklet fortolling
I dag kan en ta med seg inntil 4 liter brennevin eller vin og 10 liter øl fra utlandet dersom en betaler avgift etter satser for såkalt forenklet fortolling. Et forslag om å øke grensene for forenklet fortolling til henholdsvis 4 liter brennevin eller sterkvin og 27 liter vin eller øl har vært på høring. Det er også foreslått å fjerne kravet om særskilt import­tillatelse for samme mengde. Finansdepartementet tar sikte på å endre regelverket fra 1. januar 2004.

Boligskatt
Som et skritt videre mot å fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig, foreslår Regjeringen å øke bunnfradraget for egen bolig fra 80000 til 90000 kroner i 2004.

Det foreslås også en lovendring der samboere med felles barn likestilles med gifte når det gjelder adgang til å selge bolig uten gevinstbeskatning etter samlivsbrudd.

Fradrag for gaver til Den norske kirke
Regjeringen foreslår å endre fradragsordningen for gaver, slik at gaver til Den norske kirke likestilles skattemessig med gaver til frivillige organisasjoner innenfor gjeldende maksimale fradragsbeløp på 6000 kroner.

Fradrag for betalt fagforeningskontingent
Regjeringen foreslår å øke fradraget for betalt fagforeningskontingent mv. fra 1 450 kroner til 1 800 kroner i 2004 etter en tilsvarende økning i 2003. Forslaget må ses i sammenheng med det inntektspolitiske samarbeidet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet.

Forenklinger i regelverket for lønnsarbeid i hjemmet
Etter gjeldende regler er private arbeidsgivere fritatt for plikten til å betale arbeidsgiver­avgift når de samlede lønnsutbetalingene fra husstanden i løpet av ett år ikke overstiger 30000 kroner. Som ledd i kampen mot svart økonomi og i arbeidet med å gjøre skattesystemet enklere å etterleve foreslår Regjeringen å øke grensen til 50000 kroner.

Normrente for beskatning av rimelig lån i arbeidsforhold
Regjeringen foreslår å innføre en ny modell for fastsetting av normrenten for beskat­ning av rimelig lån i arbeidsforhold. Metoden skal være objektiv og forutsigbar, og gi en normrente som følger renteutviklingen i økonomien for øvrig. Videre foreslår Regjeringen at normrenten reduseres til 3,5 prosent fra 1. september 2003.

Gaver i ansettelsesforhold
Regjeringen foreslår å øke grensen for skattefrie gaver i ansettelsesforhold fra 500 kroner til 600 kroner.

Minstegrense for registrering i merverdiavgiftsmanntallet
Den generelle minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet er i dag en avgiftspliktig omsetning på 30000 kroner. Denne grensen, som ikke har vært endret siden 1992, foreslår Regjeringen å øke til 50000 kroner. Dette vil gi forenklinger for både skatteetaten og de avgifts­pliktige.

Endringer i skatt og avgift på Svalbard
Regjeringen foreslår å øke satsen for beskatning av inntekter under lønnstrekk­ord­ningen på Svalbard fra 6 prosent til 8 prosent i 2004. Videre foreslås det å endre eksport­avgiften på kull slik at det også blir avgift på eksport av kull over 1 million tonn. Skatteinntekter som oppkreves på Svalbard, brukes i sin helhet på Svalbard.

Avgift på sluttbehandling av avfall
Regjeringen forslår at omleggingen av avgift på forbrenning av avfall til en utslipps­avgift blir utsatt til 1. juli 2004. Samtidig blir iverksettelsen av en til­skudds­ordning utsatt inntil ESAs godkjennelse foreligger.

Reduserte tollsatser
Norge har i henhold til WTO-avtalen fra 1994 forpliktet seg til videre nedtrapping av tollsatser på klær og enkelte ferdige tekstilvarer fra 1. januar 2004. Tolltariffen inneholder videre et stort antall tollsatser på ulike landbruksvarer som er historisk betinget, og som kan fjernes uten at det går ut over målene i landbrukspolitikken. Regjeringen foreslår også å fjerne om lag 40 slike tollsatser, samt toll på dyrefôr av fisk.

Bilavgifter
En arbeidsgruppe har vurdert bilavgiftene, og gruppens rapport ble ferdigstilt 30. april 2003. Rapporten har vært på høring med frist 16. august 2003. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsene vil Finansdepartementet arbeide videre med enkelte saker. I 2004-budsjettet foreslår Regjeringen mindre endringer i bil­avgiftene, blant annet en refusjonsordning for årsavgift på stjålne biler.

Endringer i arveavgiften
Gave til et selskap hvor givers arvinger er eiere, er arveavgiftspliktig. Hele gaven har etter praksis utgjort avgiftsgrunnlaget. Det foreslås at gaven bare skal være avgiftspliktig med det beløpet som forholdsmessig tilsvarer arvingenes samlede eierandeler.

Endringer i skatte- og avgiftsinntekter som følge av forslagene for 2004. Negative tall betyr skattelettelser. Millioner kroner

 

Påløpt

Bokført

Skatt

-290

-250

Øke bunnfradraget i inntektsskatten på egen bolig fra 80 000 til 90 000 kroner

-100

-80

Utvide fradraget for gaver til å omfatte Den norske kirke

-55

-45

Øke fradraget for fagforeningskontingent fra 1450 til 1800 kroner

-90

-90

Øke grensen for gaver i ansettelsesforhold fra 500 til 600 kroner

-20

-15

Lettelser i skattereglene for utsendinger fra Norges Eksportråd

-25

-20

 

Endre skatt og avgift på Svalbard

12

7

 

Kraftverksbeskatning

-60

-80

Endre reglene for kommunal eiendomsskatt 1

-80

-80

Endre grense for naturressurs- og grunnrenteskatt mv.

20

0

 

Legge om el-avgiften, privat sektor unntatt sone 2-4

-1 025

-935

 

Merverdiavgift

-135

-160

Ta persontransport inn i merverdiavgiftsområdet (6 prosent) fra 1. mars 2004

-380

-305

Heve grensen for merverdiavgiftspliktig virksomhet

400

300

Redusere merverdiavgiftssatsen for NRK fra 12 til 6 prosent

-155

-155

 

Andre endringer i avgifter

675

615

Legge om avgiften på brennevinsbaserte drikkevarer (inkl. rusbrus)

150

140

Redusere avgiftene på drikkevarer med 2,5 prosent reelt

-150

-140

Øke avgiften på røyketobakk, samme sats som sigaretter

645

590

Innføre en refusjonsordning for årsavgift på stjålne kjøretøy 2

-5

-5

Innføre en sluttbehandlingsavgift på utslipp fra 1. juli 2004

35

30

 

Reduserte tollsatser

-29

-23

Redusere tollsatser iht. WTO-forpliktelser

-25

-20

Fjerne tollsatser på landbruksvarer

-4

-3

 

Nominell videreføring inkl. samspillseffekter mv.

340

280

 

Tidligere vedtak

58

-1 463

Videreføring av gjeldende regler

358

-1 213

Skattefritak for arbeidsgiverbetaling av barnehage

-300

-250

 

 

 

Nye skattelettelser i 2004

-512

-546

Samlet provenyvirkning i 2004

-454

-2 009

 

1 Reduksjonen vil indirekte påvirke statens bokførte skatteinntekter fra kraftforetak fra 2005 ettersom eiendomsskatt er fradragsberettiget i alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt

2 Inklusive enkelte mindre endringer i bilavgiftene.