Nr.:

80/2003

Dato:

8.10. 2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Den differensierte arbeidsgiveravgiften trappes gradvis opp – pengene tilbakeføres til distriktene

Fra neste år vil dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gradvis bli lagt om. Regjeringen foreslår at de økte avgiftsinntektene som følger av omleggingen, i sin helhet tilbakeføres til de berørte områdene.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har slått fast at gjeldende ordning for differensiert arbeidsgiveravgift er i strid med EØS-avtalens vilkår for statstøtte. Helt siden ESA satte ordningen under press, har Regjeringen gitt kampen for å videreføre dagens ordning høyeste prioritet. Regjeringen mener dagens ordning er effektiv og ubyråkratisk. Da det ble klart at dagens ordning ikke kunne videreføres, intensiverte Regjeringen arbeidet med å komme fram til en god alternativ løsning. De forslagene som nå legges fram, vil langt på vei bøte på virkningen av at dagens ordning må legges om. Ved å motsette seg ESA i denne saken kunne utfallet blitt store tilbakebetalingskrav overfor bedriftene. Den risikoen kunne ikke Regjeringen ta på vegne av norske bedrifter.

Tiltakssonen, fisk og landbruk utenfor
Regjeringen har allerede fått støtte i EFTAs faste komité for å videreføre null arbeidsgiveravgift i tiltakssonen (sone 5) i Nord-Troms og Finnmark. Deler av virksomheten innenfor landbruk og fiskeri faller utenfor EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. Regjeringen legger derfor opp til at disse næringene kan beholde dagens ordning. For andre næringer i de berørte områdene foreslår Regjeringen en rekke ulike kompensasjonsordninger.

Fribeløp
Regjeringen har lagt vekt på at privat næringsvirksomhet så langt som mulig skal beholde den fordelen som ligger i dagens differensierte arbeidsgiveravgift. Statsstøtteregelverket tillater at et samlet støttebeløp til et foretak på inntil 100 000 euro over tre år, kan gis fritt uten ESAs godkjennelse. For næringslivet i sonene 2, 3 og 4, foreslår Regjeringen at arbeidsgiveravgiften fortsatt differensieres innenfor det fribeløpet som statsstøtteregelverket tillater. I 2004 vil fribeløpet for differensiert arbeidsgiveravgift være 270 000 kroner pr. foretak. Dette innebærer at arbeidsgivere i sonene 2-4 fortsatt vil kunne betale dagens arbeidsgiveravgiftsats inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i avgift og det foretaket ville ha betalt i avgift ved en full sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. Ordningen innebærer en videreføring av dagens avgiftsnivå for foretak med inntil om lag 10 ansatte i sonene 3 og 4, og inntil om lag 20 ansatte i sone 2.

Gradvis opptrapping av avgiften
For å unngå at næringslivet i de berørte områdene skal oppleve en brå og sterk kostnadsøkning, har Regjeringen varslet ESA om at det er nødvendig med en overgangsperiode på tre år for sonene 3 og 4. For sone 3 legger Regjeringen opp til at arbeidsgiver­avgifts­satsen økes årlig med 1,9 prosentpoeng, med unntak for 2007, da satsen økes med 2 prosentpoeng. For sone 4 legges det opp til at satsen økes årlig med 2,2 prosentpoeng, med unntak for 2007 da satsen økes med 2,4 prosentpoeng. Overgangsordningen vil ha betydning for virksomheter i sonene 3 og 4 som ikke blir kompensert fullt ut av fribeløpet. Overgangsordningen foreslås med forbehold om at den blir godkjent av ESA.

Kompensasjon av offentlig sektor
Omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift medfører isolert sett økte utgifter for kommunesektoren og statlige virksomheter. Regjeringen foreslår imidlertid at disse kompenseres fullt ut for beregnede påløpte merutgifter.

Transportstøtteordning
Regjeringen foreslår å innføre en ordning med direkte transportstøtte. ESA er varslet om dette. Ordningen vil kompen­sere for en del av merkostnadene til transport for bedrifter som har en perifer beliggenhet. Merkostnadene må dokumenteres for hvert enkelt foretak. Transport over 350 km til og fra, samt innenfor virkeområdet for differensiert avgift, vil få transport­støtte.

Næringsrettede utviklingstiltak
Regjeringen foreslår å sette av midler til næringsrettede utviklingstiltak i de regionene som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Tildeling av midler vil skje etter at det er gjennomført en prosess med næringsliv, kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene tar på seg en koordinerende rolle i dette arbeidet, og at regionene selv kommer opp med planer og prosjekter som de vil prioritere. Det er en forutsetning at næringslivet og kommunene deltar og slutter seg til forslagene. Det skal utvikles regionale handlingsplaner for bruken av midlene. Regjeringen vil gå i dialog med regionene på bakgrunn av disse handlingsplanene. På bakgrunn av denne dialogen vil midlene bli fordelt på ulike tiltak.

Regjeringen foreslår at det settes av en ramme på 355 millioner kroner til dette i 2004. Målet er å få til en særskilt næringsrettet innsats i områder som får økt arbeidsgiveravgift fra og med 2004. Midlene skal gå til tiltak som kan gi varige, positive effekter for næringslivet og regionene. Det blir lagt til grunn at midlene kan brukes innenfor ulike sektorer og områder, for eksempel samferdsel, digital infrastruktur, FoU og nyskaping, kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, næringsrettede program i regi av virkemiddelapparatet, eller andre tiltak som kan gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt.

Omlegging av el-avgiften
Regjeringen foreslår å fjerne el-avgiften midlertidig for all næringsvirksomhet fra 1. januar 2004 og innføre et nytt system fra 1. juli 2004. Dette kommer også næringslivet i de områdene som berøres av omleggingen i arbeidsgiveravgiften, til gode.

Samlet oversikt over Regjeringens forslag
Tabellen viser den samlede virkningen av dagens ordning og av Regjeringens forslag til omlegging. Samlet innebærer Regjeringens forslag at de økte avgiftsinntektene i 2004 fra privat sektor begrenses til om lag 710 millioner kroner. Regjeringen foreslår at de økte avgiftsinntektene i sin helhet tilbakeføres gjennom den nye ordningen for direkte transportstøtte og næringsrettede utviklingstiltak, samt gjennom omleggingen av el-avgiften. I tillegg blir offentlig sektor kompensert fullt ut.

Anslag for virkningen av Regjeringens forslag til omlegging i 2004. Millioner kroner

 

Millioner kroner

Økte inntekter til staten ved full sats (14,1 prosent)
for arbeidsgiveravgift i hele landet

8550

 

 

Omlegging av ordningen

8 550

Videreføre nullsatsen i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms)

1 520

Videreføre dagens ordning for landbruk og fiskeri

300

Videreføre dagens satser innefor fribeløpet i sonene 2-4
(bagatellmessig støtte)

2 330

Virkningen i 2004 av overgangsperiode i privat sektor i sonene 3-4

1 000

Virkningen av overgangsperiode i kommunal sektor

1 250

Kompensasjon til offentlig sektor

1 440

Omlegging av el-avgiften i sonene 2-4

155

Direkte transportstøtte, tilsagnsfullmakt

200

Næringsrettede utviklingstiltak i sonene 2-4,
bevilgning og tilsagnsfullmakt

355

Kilde: Finansdepartementet