Nr.:

82/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren

Kjøp av tjenester fra private og samarbeid kommuner imellom skal bli enklere og billigere. Regjeringen vil innføre en ny lov om momskompensasjon slik at merverdiavgiften ikke fører til forskjellsbehandling ved tjenesteproduksjon, enten tjenestene kjøpes fra private, skjer i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner. Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid for mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.

Kommunesektoren er i all hovedsak utenfor merverdiavgiftssystemet og får derfor ikke fradrag for merverdiavgift på sine innkjøp. Dagens ordning kan gjøre det billigere for kommunen å produsere avgiftspliktige tjenester selv framfor å kjøpe dem fra private. Den nye kompensasjonsordningen skal bidra til at merverdiavgiften ikke lenger innebærer en konkurranseulempe for private aktører eller interkommunalt samarbeid i forhold til kommunal egenproduksjon. Dette gir en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.

Regjeringens forslag om en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for kommunesektoren er basert på en utredning fra et offentlig utvalg (NOU 2003: 3 Merverdiavgift og kommunene). Forslaget er også en oppfølging av Sem-erklæringen. Lignende kompensasjonsordninger finnes blant annet i Sverige og Danmark. Kompensasjonen utbetales over statsbudsjettet, og ordningen finansieres i hovedsak gjennom et engangstrekk i kommunenes frie inntekter.

Siden 1995 har vi hatt en momskompensasjonsordning som er begrenset til enkelte tjenester. Den generelle kompensasjonsordningen skal erstatte dagens begrensede ordning, og brukerne skal oppleve en enklere og bedre ordning i praksis: Ved at kompensasjonskravene nå vil omfatte merverdiavgift på både varer og tjenester, unngår man de avgrensingsproblemer som dagens ordning medfører. Kompensasjonskravene kan nå sendes inn hver annen måned, og utbetaling skal skje fortløpende og innen tre uker. Det innføres samtidig forenklede krav til dokumentasjon ved innsending av oppgaver. For å være berettiget til kompensasjon, må merverdiavgiftskostnadene overstige 20 000 kroner i løpet av et kalenderår.

I likhet med den eksisterende ordningen, foreslås det at også den generelle ordningen inkluderer private produsenter av enkelte oppgaver som kommunen har lovpålagt ansvar for. Dette gjelder ikke-avgiftspliktige oppgaver som helse- og sosiale tjenester og undervisning. Kompensasjonskrav fra private tjenesteprodusenter skal sendes direkte til avgiftsmyndighetene, og ikke via kommunen slik som etter dagens ordning. Dette vil spare kommunene for merarbeid.

Den generelle kompensasjonsordningen foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2004. Av hensyn til tilrettelegging og den praktiske gjennomføringen av kompensasjonsordningen, vil det imidlertid være en overgangsperiode i første halvdel av 2004. Dette innebærer at innsending av krav for januar og februar utsettes slik at det skjer samtidig med krav for mars og april. Første utbetaling blir da i månedsskiftet juni/juli.