Nr.:

83/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Ny årssyklus for ligning av næringsdrivende

Regjeringen foreslår ny årssyklus for ligning av næringsdrivende. Forslaget innebærer at selvangivelsesfristen for næringsdrivende endres fra utgangen av februar til 31. mai. Målet er å gjøre ligningsarbeidet lettere og mer effektivt.

Den nye selvangivelsesfristen vil gi muligheter for bedre forhåndsinformasjon og veiledning fra skatteetaten, samt gi næringslivet bedre tid til utfylling av ligningsoppgavene. Den foreslåtte fristen vil også være bedre tilpasset næringslivets frister for utarbeidelse av regnskap mv og skatteetatens løsninger for elektronisk levering av selvangivelse og ligningsoppgaver. Tilbakemeldingene da forslaget nylig var på høring var meget gode.

Behovet for å søke om utsettelse blir sterkt redusert, og skatteetaten får muligheter til å bruke sine ressurser mer effektivt. Den foreslåtte årssyklusen vil også gi en bedre sammenheng mellom ligningsarbeidet og de øvrige arbeidsoppgavene som utføres på ligningskontorene. Dette vil heve kvaliteten på ligningsarbeidet. Skatteetaten er klar til å håndtere den foreslåtte ordningen allerede fra 2004.

Fristen 31. mai vil gjelde for de som leverer selvangivelse med vedlegg elektronisk. Forslaget tar høyde for at en del næringsdrivende fortsatt vil levere selvangivelsen i papirformat. For denne skattytergruppen kan Skattedirektoratet fastsettes en tidligere selvangivelsesfrist, men ikke tidligere enn 31. mars i året etter inntektsåret.

For skattytere som lignes ved Oljeskattekontoret foreslår Regjeringen selvangivelsesfristen satt til utgangen av april.

Videre foreslås at ligningsperioden skal strekke seg over en 12 måneders periode, fra selvangivelsesfristen i ligningsåret til selvangivelsesfristen året etter. Forslaget til ny årssyklus vil, sammen med nye teknologiske løsninger for innlevering og behandling av selvangivelsen, gjøre det mulig å fremlegge skatteoppgjøret ca. en måned tidligere enn i dag, dvs. ca. 1. oktober i året etter inntektsåret.