Nr.:

85/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Ny nemndstruktur i ligningsforvaltningen

Regjeringen foreslår at nemndene i ligningsforvaltningen tilpasses organiseringen av ligningskontorene. Det er i dag 99 ligningskontorer mot tidligere 435. Den foreslåtte omleggingen vil få virkning fra 1. januar 2004.

Forslaget innebærer at antallet ligningsnemnder og overligningsnemnder reduseres slik at det blir en ligningsnemnd og en overligningsnemnd for hvert ligningskontor.

Fylkestinget skal ha myndighet til å oppnevne medlemmer til de lokale nemndene, men tinget må velge blant de kandidater som foreslås av kommunestyrene. Der nemndene kun omfatter en kommune, forslås det at myndigheten legges til vedkommende kommunestyre. Ordningen med lokale og regionale takstutvalg foreslås opphevet.

De nye nemndene må oppnevnes av de nyvalgte fylkestingene etter at de foreslåtte lovendringene er vedtatt. Ettersom lovendringene ikke vil foreligge før sent i høst kan det, for å unngå en lengre periode etter nyttår uten nemnder i funksjon, være hensiktsmessig å starte administrativ forberedelse og utvelgelse av kandidater. Slike forberedende skritt må tas med forbehold om Stortingets vedtakelse av lovendringene.