Nr.:

86/2003

Dato:

8.10.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling

Regjeringen presenterer en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling – en Nasjonal Agenda 21 i Nasjonalbudsjettet 2004. Handlingsplanen er et viktig bidrag til å følge opp FN-toppmøtet i Johannesburg i fjor høst.

Handlingsplanen har et globalt perspektiv, med vekt på internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom. Planen fokuserer på handling på utvalgte områder som blant annet klima, biologisk mangfold, ressursutnyttelse og helse- og miljøfarlige kjemikalier. Den skisserer hva myndigheter, næringsliv, organisasjoner og den enkelte kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling.

I tråd med anbefalingene fra FN-toppmøtene om bærekraftig utvikling la Regjeringen opp til en prosess hvor en har søkt å inkludere blant annet representanter for frivillige organisasjoner, lokalforvaltning og næringsliv i arbeidet med handlingsplanen. Dette er skjedd gjennom konferanser, ulike former for dialog og skriftlige innspill. Det kom også inn mer enn 70 høringsuttalelser til utkastet til handlingsplan.

Gjennom handlingsplanen vil Regjeringen bidra til å gi bærekraftig utvikling en fast plass på det politiske sakskartet. Regjeringen ser det som viktig at arbeidet med bærekraftig utvikling knyttes opp mot sentrale politiske prosesser og politisk-økonomiske dokumenter. Det er en viktig bakgrunn for at handlingsplanen presenteres som del av nasjonalbudsjettet og at Regjeringens arbeid med å følge opp handlingsplanen vil omtales i nasjonalbudsjettene og langsiktige plandokumenter.

Se også Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling