Kultur

 • Blir bevilgningene til kystkultur videreført i neste års budsjett?

  Svaret er ja. Fiskeridepartementet vil i 2004 arbeide videre med å utvikle en strategi for å ivareta sin del av ansvaret for kystkulturen. Derfor ligger det også for 2004-budsjettet inne 2 millioner kroner til kystkultur.

  Svaret er ja. Fiskeridepartementet vil i 2004 arbeide videre med å utvikle en strategi for å ivareta sin del av ansvaret for kystkulturen. Derfor ligger det også for 2004-budsjettet inne 2 millioner kroner til kystkultur.

 • Er det foreslått noen endringer i pressestøtten i 2004?

  Regjeringen forslår å videreføre hovedtrekkene i pressepolitikken. Ved behandlingen av mediemeldingen, St.meld. nr. 57 (2000-2001), foretok Stortinget en bred gjennomgang av pressepolitikken. Stortinget gikk blant annet inn for at det er et uttrykkelig mediepolitisk mål å opprettholde et mangfold av aviser i alle landsdelene. Regjeringen foreslår å øke produksjonstilskuddet til dagsaviser med 3,4 prosent til 246,9 millioner kroner i 2004.

  Regjeringen forslår å videreføre hovedtrekkene i pressepolitikken. Ved behandlingen av mediemeldingen, St.meld. nr. 57 (2000-2001), foretok Stortinget en bred gjennomgang av pressepolitikken. Stortinget gikk blant annet inn for at det er et uttrykkelig mediepolitisk mål å opprettholde et mangfold av aviser i alle landsdelene. Regjeringen foreslår å øke produksjonstilskuddet til dagsaviser med 3,4 prosent til 246,9 millioner kroner i 2004.

 • Hva innebærer det at Den norske kirke blir omfattet av ordningen med fradrag for gaver?

  Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner er på 6 000 kroner. Fradragsretten omfatter blant annet gaver til organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid for ulike grupper i samfunnet, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp samt arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Det er en forutsetning at gaven utgjør minst 500 kroner. Gaver til Den norske kirke er i dag ikke omfattet av fradragsordningen. Regjeringen foreslår derfor at gaver til Den norske kirke likestilles med gaver til frivillige organisasjoner i forhold til fradragsretten.

  Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner er på 6 000 kroner. Fradragsretten omfatter blant annet gaver til organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid for ulike grupper i samfunnet, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp samt arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Det er en forutsetning at gaven utgjør minst 500 kroner. Gaver til Den norske kirke er i dag ikke omfattet av fradragsordningen. Regjeringen foreslår derfor at gaver til Den norske kirke likestilles med gaver til frivillige organisasjoner i forhold til fradragsretten.

 • Hvor står arbeidet med å realisere en dansescene etter fremleggelsen av budsjettet for 2004?

  I budsjettet for 2004 foreslår Regjeringen 3 millioner kroner til å etablere en dansescene i Oslo i løpet av 2004. Dette vil gi mulighet til å igangsette virksomheten i løpet av 2004. Dansemiljøet har planer om å plassere scenen midlertidig i Det Norske Teatret. 3 millioner kroner er ikke nok til å sikre drift i hele 2004. På noe lengre sikt vil det bli arbeidet med sikte på å etablere en permanent scene for dans.

  I budsjettet for 2004 foreslår Regjeringen 3 millioner kroner til å etablere en dansescene i Oslo i løpet av 2004. Dette vil gi mulighet til å igangsette virksomheten i løpet av 2004. Dansemiljøet har planer om å plassere scenen midlertidig i Det Norske Teatret. 3 millioner kroner er ikke nok til å sikre drift i hele 2004. På noe lengre sikt vil det bli arbeidet med sikte på å etablere en permanent scene for dans.

 • Hvor står operasaken etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2004?

  Operahuset er i rute. Arbeidene på tomten, med grunn- og fundamenteringsarbeider, startet opp i februar. Hovedaktiviteten i 2004 vil være videreføring av grunn- og fundamenteringsarbeidene. Store deler av kommende entrepriser vil bli sendt ut på anbud i løpet av året. Det foreslås en bevilgning til prosjektet på 577,9 millioner kroner over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett.

  Operahuset er i rute. Arbeidene på tomten, med grunn- og fundamenteringsarbeider, startet opp i februar. Hovedaktiviteten i 2004 vil være videreføring av grunn- og fundamenteringsarbeidene. Store deler av kommende entrepriser vil bli sendt ut på anbud i løpet av året. Det foreslås en bevilgning til prosjektet på 577,9 millioner kroner over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett.

 • Hvordan bidrar Regjeringen til norsk filmproduksjon?

  Regjeringen vil videreføre hovedstrukturen i filmpolitikken fra omleggingen i 2001. Hovedmålet for norsk filmpolitikk er å sikre et godt og mangfoldig norsk audiovisuelt tilbud. For å få til dette er det fortsatt nødvendig med omfattende støtte til film og andre audiovisuelle medier. Norsk filmfond forvalter de statlige tilskuddsordningene til filmproduksjon. Bevilgningene til filmproduksjon foreslås økt med 11,4 millioner kroner til 231,5 millioner kroner i 2004.

  Regjeringen vil videreføre hovedstrukturen i filmpolitikken fra omleggingen i 2001. Hovedmålet for norsk filmpolitikk er å sikre et godt og mangfoldig norsk audiovisuelt tilbud. For å få til dette er det fortsatt nødvendig med omfattende støtte til film og andre audiovisuelle medier. Norsk filmfond forvalter de statlige tilskuddsordningene til filmproduksjon. Bevilgningene til filmproduksjon foreslås økt med 11,4 millioner kroner til 231,5 millioner kroner i 2004.

 • Hvordan følges ABM-meldingen opp i dette budsjettet ?

  ABM-meldingen (Arkiv, Bibliotek og Museum) følges opp gjennom forslag til økte bevilgninger bl.a. annet til Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet for kunst og utvalgte museer innenfor det nasjonale museumsnettverket, dvs. at 11 museer får en økning på 11 millioner kroner.

  Bevilgingen til Arkivverket foreslås økt med 8 millioner kroner til 164 millioner kroner i 2004, blant annet begrunnet i behovet for å sikre kontroll med bevaringsverdig elektronisk arkivmateriale og behov for generell styrking av Arkivverket. Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket foreslås styrket med 10,5 millioner kroner for å dekke kostnader som følger av ombyggings- og rehabiliteringsarbeidet ved avdelingen i Oslo.

  ABM-meldingen (Arkiv, Bibliotek og Museum) følges opp gjennom forslag til økte bevilgninger bl.a. annet til Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet for kunst og utvalgte museer innenfor det nasjonale museumsnettverket, dvs. at 11 museer får en økning på 11 millioner kroner.

  Bevilgingen til Arkivverket foreslås økt med 8 millioner kroner til 164 millioner kroner i 2004, blant annet begrunnet i behovet for å sikre kontroll med bevaringsverdig elektronisk arkivmateriale og behov for generell styrking av Arkivverket. Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket foreslås styrket med 10,5 millioner kroner for å dekke kostnader som følger av ombyggings- og rehabiliteringsarbeidet ved avdelingen i Oslo.

 • Hvordan følges planen for det nye Nasjonalmuseet for kunst opp i dette budsjettet?

  Budsjettforslaget for 2004 innebærer at opptrappingsplanen som ble skissert i St.prp. nr. 1 – Tillegg nr. 4 (2002-2003) følges opp. En bevilgningsramme på om lag 129 millioner kroner betyr at Nasjonalmuseet for kunst får en økning på om lag 16 millioner kroner sammenlignet med 2003. Budsjettforslaget innebærer at en er på god vei mot målet om å skape et sterkere kunst- og museumsfaglig fundament for den statlige innsatsen innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

  Budsjettforslaget for 2004 innebærer at opptrappingsplanen som ble skissert i St.prp. nr. 1 – Tillegg nr. 4 (2002-2003) følges opp. En bevilgningsramme på om lag 129 millioner kroner betyr at Nasjonalmuseet for kunst får en økning på om lag 16 millioner kroner sammenlignet med 2003. Budsjettforslaget innebærer at en er på god vei mot målet om å skape et sterkere kunst- og museumsfaglig fundament for den statlige innsatsen innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.