Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat

Regjeringen foreslår en bevilgning til Aetat på i alt om lag 1 940 millioner kroner.

Regjeringens forslag til bevilgning til Aetat gir grunnlag for å styrke Aetat med om lag 50 årsverk i 2004. Denne styrkingen skal blant annet bidra til å følge opp Regjeringens satsing mot fattigdom. Dette kommer i tillegg til de totalt 420 årsverkene som er tilført etaten i inneværende år, og som også i 2004 vil bidra til å øke kapasiteten i Aetat etter hvert som kompetanse bygges opp blant de mange nyansatte.

Gjennomførte investeringer i økonomi- og saksbehandlingssystemer i Aetat i årene 2000 til 2002 gir fortsatt grunnlag for gevinstrealisering og omdisponering av personellressurser til brukerrettet virksomhet. I 2004 vil frigjorte ressurser bidra til bedre oppfølging av mottakere av dagpenger og attføringsytelser.

Pr. 1. mars 2003 var det ifølge Statens sentrale tjenestemannsregister en bemanning i Aetat tilsvarende 3 287 årsverk. Sykefraværet ble redusert fra 9,5 prosent i 2. kvartal 2002 til 7,5 prosent i 2. kvartal 2003.