Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjonærregister

Regjeringen foreslår at det opprettes et aksjonærregister i skatteetatens regi fra 1. januar 2004. Aksjonærregisteret vil være en sentral database som inneholder opplysninger om sentrale elementer om inngangsverdien på aksjer. Opplysninger fra registeret vil være til nytte for aksjonærer som skal beregne gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer. Registeret vil også være til nytte i ligningsmyndighetenes arbeid med å kontrollere at aksjer som omsettes, blir oppgitt til beskatning. Opplysninger fra aksjonærregisteret vil ikke være offentlige.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 16.