Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift

3. desember: Stortingets vedtak

Som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, økes bevilgningen til næringsrettede utviklingstiltak med 145 mill. kroner bokført sammenlignet med Regjeringens forslag for 2004. Bakgrunnen er at omleggingen av el-avgiften etter Stortingets vurdering ikke skal medregnes i kompensasjonspakken for differensiert arbeidsgiveravgift.

Stortinget har også bedt Regjeringen vurdere om det kan utformes tiltak som i større grad når bransjer som i liten grad får nytte av de kompenserende tiltakene. Stortinget legger opp til at slike generelle bransjetiltak utformes i samråd med berørt næringsliv og fylkeskommunene.

Det er enighet i Stortinget om at de resterende midlene til regionale næringsrettede utviklingstiltak bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Forpliktende handlingsplaner skal utvikles i nært samarbeid med næringslivet selv, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene i de områder av fylket hvor avgiften blir økt.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Arbeidsgiveravgiften er i dag regionalt differensiert i fem geografiske soner. Satsen varierer fra 0 prosent for ansatte bosatt i Nord-Troms og Finnmark (sone 5) til 14,1 prosent i sentrale strøk (sone 1). Fra 1. januar 2004 vil dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift bli lagt om.

Bakgrunnen for omleggingen er at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har slått fast at gjeldende ordning for differensiert arbeidsgiveravgift er i strid med EØS-avtalens vilkår for statstøtte. I statsbudsjettet for 2004 fremmer imidlertid Regjeringen forslag som innebærer at avgiftsøkningen i sin helhet vil bli tilbakeført til de berørte områdene.

Dagens ordning vil bli videreført i Finnmark og Nord-Troms. Dette skjer etter vedtak i EFTAs faste komité med hjemmel i tilsidesettelsesklausulen i protokoll 3 fra Overvåknings- og domsavtalen (ODA-avtalen). Fiskeri og landbruk omfattes dessuten ikke av EØS-avtalens statsstøtteregler. Regjeringen foreslår derfor å videreføre dagens ordning for disse næringene. I sonene 2-4 foreslår Regjeringen å videreføre differensierte satser for arbeidsgiveravgift innenfor et fribeløp for statsstøtte pr. foretak. Videre er det søkt om (notifisert) en overgangsordning for sonene 3 og 4. Samlet sett innebærer dette at de økte avgiftsinntektene i 2004 fra privat sektor er begrenset til om lag 710 millioner kroner påløpt. Regjeringen foreslår at de økte avgiftsinntektene i sin helhet tilbakeføres til de berørte områdene. Det vil skje gjennom omlegging av el-avgiften, transportstøtte og næringsrettede utviklingstiltak. I tillegg vil offentlig sektor bli kompensert fullt ut.

For å forhindre at næringslivet i de berørte områdene opplever en brå og sterk kostnadsøkning, har Regjeringen overfor ESA lagt opp til en overgangsperiode for sonene 3 og 4. For sone 3 legger Regjeringen opp til at arbeidsgiveravgiftssatsen økes årlig med 1,9 prosentpoeng med unntak for 2007, da satsen økes med 2 prosentpoeng. For sone 4 legges det opp til at satsen økes årlig med 2,2 prosentpoeng, med unntak for 2007 da satsen økes med 2,4 prosentpoeng. Overgangsordningen vil ha betydning for private og kommunale virksomheter i sonene 3 og 4 som ikke blir kompensert fullt ut av fribeløpet.

Tabell: Anslått provenyvirkning ved omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. 2004. Millioner kroner

Påløpt

Bokført

Økt proveny ved full sats (14,1 prosent) for arbeidsgiveravgift i hele landet

8 550

7125

Omlegging av ordningen

8 550

7 125

Videreføre nullsatsen i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms)

1 520

1 270

Videreføre dagens ordning for landbruk og fiskeri

300

250

En overgangsperiode på tre år i privat sektor i sonene 3-4 (full sats innføres i 2007)

1 000

760

Bagatellmessig støtte i sonene 2-4

2 330

2 070

En overgangsperiode på tre år i kommunal sektor i sonene 3-4 (full sats innføres i 2007)

1 250

1 040

Kompensasjon til offentlig sektor

1 440

1 440

Omlegging av el-avgiften i sonene 2-4

155

145

Direkte transportstøtte

200

0

Næringsrettede utviklingstiltak i sonene 2-4

355

150

Kilde: Finansdepartementet

Bakgrunnen for omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften og Regjeringens forslag til omlegging er nærmere omtralt i St. prp. nr 1(2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.8. En nærmere omtale av bakgrunnen for endringen i den differensierte arbeidsgiveravgiften finnes også på Finansdepartementets hjemmeside.

Se også kalkulator for å regne ut eventuell økning i arbeidsgiveravgift for 2004 her.

Det vises for øvrig til Programkategori 13.50 i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Kommunal- og regionaldepartementet.