Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen legger stor vekt på å holde ordinære arbeidsledige så nær arbeidsmarkedet som mulig, og prioriterer jobbklubber og rådgivning fremfor langvarige kvalifiseringsprogrammer. Derfor foreslås å videreføre nivået fra 2. halvår 2003 på ordinære arbeidsmarkedstiltak.

Regjeringen legger opp til et gjennomsnittlig tiltaksnivå på knapt 35000 plasser i 2004, en styrking med knapt 2000 plasser sammenlignet med planlagt nivå i 2003. For å oppnå dette, er det forutsatt en mer effektiv tiltaksbruk og bedre bestillerkompetanse i Aetat, slik at gjennomsnittlig kostnad pr. tiltaksplass blir redusert. I tråd med anbefalinger fra både OECD og norsk forskning satses det stadig sterkere på korte arbeidsrettede tiltak, istedenfor mer langvarige kvalifiseringstiltak for de ledige. Slike kortvarige arbeidsrettede arbeidsmarkedstiltak virker langt bedre i forhold til å få de ledige raskt tilbake i arbeid.

Tiltaksnivået tilsier at rundt 50 000 arbeidssøkere vil få tilbud om et ordinært arbeidsmarkedstiltak, mens 45 000 yrkeshemmede får tilrettelagte tiltak.

Innenfor rammen av tiltaksplasser for yrkeshemmede er det lagt opp til en økning på 200 nye plasser til Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) (skjermete arbeidsplasser bl.a. for psykisk utviklingshemmede). I de to foregående budsjettår er det lagt inn til sammen 440 nye VTA-plasser, slik at nivået nå vil ligge på om lag 6000 plasser.

I tillegg gir bevilgningene til attføringspenger/attføringsstønad rom for attføringsopplegg, som utdanning og hospitering. Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet, programområde 19.