Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige i AKU. Etter en kraftig sysselsettingsvekst fra 1993 til 1998, har arbeidsstyrken økt mindre de siste årene. Yrkesfrekvensen, dvs. arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år, kom i 2002 opp på 73,5 prosent Dette er høyere enn toppnivået under forrige høykonjunktur. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen for aldersgruppen 16-64 år høy i Norge, om lag 10 prosentpoeng over gjennomsnittet i OECD-området.

Fra første halvår 2002 til første halvår 2003 har arbeidsstyrken avtatt med 9000 personer, mens befolkningsutviklingen alene skulle tilsi en vekst på om lag 15 000 personer. Nedgangen har vært særlig sterk blant ungdom. Ifølge AKU ble arbeidsstyrken blant personer mellom 16 og 19 år redusert med 7000 fra første halvår 2002 til første halvår 2003, og yrkesfrekvensen for denne gruppen har i den samme perioden falt med 4 prosentpoeng. For de fleste i denne aldersgruppen er utdanning hovedaktiviteten.

Arbeidsstyrken anslås å avta med i underkant av 10 000 personer fra 2002 til 2003. Yrkesfrekvensen vil da avta til 72,8 prosent. I 2004 legges det til grunn en økning i arbeidsstyrken på 5000 personer. Dette innebærer at yrkesfrekvensen vil gå noe ned også neste år.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2004 kapittel 2.6.