Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

I forbindelse med budsjettet for 2004 foreslås enkelte endringer i arveavgiftsloven. Gave til et selskap hvor givers arvinger er eiere, er arveavgiftspliktig jf. arveavgiftsloven § 2 første ledd bokstav e. Hele gaven har etter praksis utgjort avgiftsgrunnlaget. Regjeringen foreslår at gaven bare skal være avgiftspliktig med det beløp som forholdsmessig tilsvarer arvingenes samlede eierandeler. Det vises til nærmere omtale av forslaget i Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer, kapittel 9.

Regjeringen foreslår videre at arv og gave til juridiske personer som har allmennyttig formål skal være fritatt for arveavgift direkte i kraft av loven. Dette er en endring i forhold til dagens ordning, hvor Skattedirektoratet har skjønnsmessig adgang til å innvilge fritak.