Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere

De siste årene har det kommet mange asylsøkere til Norge. Toppen ble nådd i 2002, med 17 500 asylsøkere fordelt på mange nasjonaliteter. Nærmere 900 av disse oppga å være enslige mindreårige. Tilstrømmingen er fortsatt stor i inneværende år, men ligger noe lavere enn i fjor. Pr. 31. juli i år hadde det kommet 8 500 søkere, og det er ca. 1 300 færre enn på samme tid i fjor. Tilstrømningen har imidlertid gått opp igjen i august og september. Etter prognosene kan det komme ca. 16 000 asylsøkere til landet i år.

Fordelt på verdensdeler har vel 40 prosent av asylsøkerne bakgrunn fra Europa, 25 prosent fra Afrika og 30 prosent fra Asia. Serbia og Montenegro, Somalia, Russland, Afghanistan og Irak er de landene det kommer flest asylsøkere fra. Antallet asylsøkere fra disse fem landene tilsvarer ca. 55 prosent av dem som søker asyl i Norge.

Regjeringen vil iverksette tiltak som kan bidra til å redusere tilstrømmingen av asylsøkere som ikke trenger beskyttelse her i landet. I tillegg til planlagte informasjonstiltak i land og regioner som det kommer mange asylsøkere fra, bilateralt samarbeid, inngåelse av avtaler med andre land om tilbaketakelse av asylsøkere med avslag på søknaden og innføring av alderstester for enslige mindreårige asylsøkere som virker eldre enn de oppgir, omfatter tiltakene blant annet reduksjon i ytelsene til asylsøkere i mottak. Hensikten med disse tiltakene er å få redusert asylankomstene i 2004. Prognosen for 2004 er 10 000 personer.

Søknader om asyl skal fortsatt behandles individuelt. Personer som har et reelt beskyttelsesbehov skal selvsagt fortsatt få asyl/opphold i Norge.