Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avtalefestet pensjon (AFP)

10. desember: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt at forslaget om avkorting av avtalefestet pensjon (AFP) mot pensjon fra arbeidsgiver ikke behandles høsten 2003.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

For å motvirke tidlig pensjonering og utstøting av eldre arbeidstakere fra arbeidslivet foreslår Regjeringen at gavepensjon fra arbeidsgiver skal føre til en tilsvarende reduksjon av AFP-pensjon. Tilsvarende gjelder i dag for uførepensjon og dagpenger. Mindreutgiftene er anslått til 7 millioner kroner for 2004.