Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - finansiering av barnehagesektoren

Regjeringen følger opp barnehageforliket som ble inngått mellom partiene på Stortinget 11. juni 2003. I budsjettforslaget for 2004 er det lagt inn tilstrekkelig med midler til å oppfylle målet om 12000 nye plasser i 2004 og en samlet offentlig finansiering på 80 prosent fra 1. mai 2004. Det er da forutsatt at kommunene samlet sett beholder sin finansiering på dagens nivå. Samlet innebærer Regjeringen forslag økte midler til barnehagesektoren med vel 2,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en reel vekst på mer enn 2,3 milliarder kroner. Økningen inkluderer effekten av skattefritak for arbeidsgivers betaling av barnehageplasser for ansattes barn og momskompensasjon knyttet til drift og investeringer av barnehager. Bevilgningen skal legge grunnlag for å nå en en maksimalprisgrense på om lag 2 750 kroner (2 500 kroner pris- og kostnadsjustert) fra 1. mai 2004.

Innenfor den samlede offentlige finansieringen på 80 prosent foreslår Regjeringen å legge inn om lag en halv milliard kroner til opprettelsen av en skjønnspott, administrert av fylkesmennene. Barne- og familiedepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer for tildeling av midler fra skjønnspotten der blant annet driftsutgifter knyttet til etableringen av nye barnehageplasser i kommunen vil bli vektlagt. Den samlede offentlige finansieringen i 2004 legger også til rette for at gjeldende satser for statlig driftstilskudd, som ble betydelig økt fra 1. august 2003, videreføres i 2004. En generell prisjustering av satsene kommer i tillegg.

Se også St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet

Se også Innst.S.nr.250 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet